skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Báo cáo kỹ thuật xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Status of the Electroforming Shield Design (ESD) project - NASA-CR-150349
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Status of the Electroforming Shield Design (ESD) project - NASA-CR-150349

Fletcher, R. E.; Computer Sciences Corp.

77N29520; 19770022576; NASA-CR-150349

Toàn văn sẵn có

2
Holographic fabrication of gratings in metal substrates - NASA-CR-170104
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holographic fabrication of gratings in metal substrates - NASA-CR-170104

Wagner, D. K. ; Ballantyne, J. M. ; Fletcher, R. M.; Cornell Univ.

83N21989; 19830013718; NAS 1.26:170104; NASA-CR-170104

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energetic Thermoplastic Elastomer Synthesis

Manser, G. E ; Fletcher, R. W; AEROJET SOLID PROPULSION CO SACRAMENTO CA CHEMICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPT

Accession Number: ADA196885

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Energy Binders

Manser, G. E ; Fletcher, R. W ; Shaw, G. C; MORTON THIOKOL INC BRIGHAM CITY UT WASATCH OPERATIONS

Accession Number: ADA328503

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Manser, G. E
  2. Fletcher, R. W
  3. Shaw, G. C
  4. Fletcher, R. M.
  5. MORTON THIOKOL INC BRIGHAM CITY UT WASATCH OPERATIONS

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...