skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Báo cáo kỹ thuật xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Generation Market Demand Model (dGen): Documentation - NREL/TP--6A20-65231

Sigrin, Benjamin

DOI: 10.2172/1239054 ; Report Number: NREL/TP--6A20-65231 ; DOE Contract Number: AC36-08GO28308

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Security and Productivity: Impacts of Technology Adoption in Small Subsistence Farmers in Bolivia
Impactos de la adopción tecnológica en pequeños agricultores de subsistencia en Bolivia

Salazar, Lina ; Salazar, Lina ; Salazar, Lina ; Salazar, Lina ; Aramburu, Julián ; Aramburu, Julián ; Aramburu, Julián ; Aramburu, Julián ; González, Mario ; González, Mario ; González, Mario ; González, Mario ; Winters, Paul ; Winters, Paul ; Winters, Paul ; Winters, Paul

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuando un análisis de corto plazo no es un enfoque cortoplacista: Impactos de la adopción tecnológica agropecuaria en Bolivia
When a Short-term Analysis is not a Short-term Approach: Impacts of Agricultural Technology Adoption in Bolivia

Aramburu, Julián ; Aramburu, Julián ; Aramburu, Julián ; Aramburu, Julián ; González, Mario ; González, Mario ; González, Mario ; González, Mario ; Salazar, Lina ; Salazar, Lina ; Salazar, Lina ; Salazar, Lina ; Winters, Paul ; Winters, Paul ; Winters, Paul ; Winters, Paul

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. González, Mario
  2. Aramburu, Julián
  3. Winters, Paul
  4. Salazar, Lina
  5. Sigrin, Benjamin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...