skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Báo cáo kỹ thuật xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

On capacity formulation with stationary inputs and application to a bit-patterned media recording channel model.(Technical report)

Phan-Minh Nguyen ; Armand, M.A.

IEEE Transactions on Information Theory, 2015, Vol.61(11), p.5906(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9448

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cognitively motivated method for classification of occluded traffic signs.(Technical report)

Ya-Li Hou ; Xiaoli Hao ; Houjin Chen

IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. Systems, 2017, Vol.47(2), p.255(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2168-2216

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Lane Detection Using Deep Lane Feature Extraction Method

Yu, Guizhen ; Wang, Zhangyu ; Wu, Xinkai ; Ma, Yalong ; Wang, Yunpeng

SAE International Journal of Passenger Cars - Electronic and Electrical Systems, 2018, Vol.11(1), p.55(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1946-4614 ; DOI: 10.4271/07-11-01-0006

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometry preserving active polygon-incorporated sign detection algorithm.(Technical report)

Ai, Chengbo ; Tsai, Yichang (James)

Journal of Computing in Civil Engineering, 2015, Vol.29(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0887-3801

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, Guizhen
  2. Wang, Yunpeng
  3. Wu, Xinkai
  4. Xiaoli Hao
  5. Wang, Zhangyu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...