skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Dữ liệu thống kê xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated geophysical approach for stone decay diagnosis in cultural heritage.(Statistical data)(Abstract)

Martinho, Edite ; Dionisio, Amelia ; Almeida, Fernando ; Mendes, Manuela ; Grangeia, Carlos

Construction and Building Materials, Feb 15, 2014, Vol.52, p.345(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.11.047

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental investigation on seismic retrofit of gravity railway bridge pier with CFRP and steel materials.(carbon fiber reinforced polymer)(Report)(Statistical data)

Chen, Xingchong ; Ding, Mingbo ; Zhang, Xiyin ; Liu, Zunwen ; Ma, Huajun

Construction and Building Materials, Sept 10, 2018, Vol.182, p.371(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.06.102

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Xiyin
  2. Martinho, Edite
  3. Almeida, Fernando
  4. Chen, Xingchong
  5. Dionisio, Amelia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...