skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Dữ liệu thống kê xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dictatorship game: simulating a transition to democracy.(Statistical data)

Jimenez, Luis F.

PS: Political Science & Politics, 2015, Vol.48(2), pp.353-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jimenez, Luis F.

theo chủ đề:

  1. Politics
  2. Teaching
  3. Simulation

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...