skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Dữ liệu thống kê xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's puzzling energy diplomacy toward Iran.(Statistical data)

Wu, Fuzuo

Asian Perspective, 2015, Vol.39(1), p.47(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-9184

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overseas market information and firms' export decisions.(Report)(Statistical data)

Inui, Tomohiko ; Ito, Keiko ; Miyakawa, Daisuke

Economic Inquiry, 2015, Vol.53(3), p.1671(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-2583 ; DOI: 10.1111/ecin. 12211

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ito, Keiko
  2. Wu, Fuzuo
  3. Miyakawa, Daisuke
  4. Inui, Tomohiko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...