skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 66.431  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bản nhạc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musiche concertate (Venice, 1619)

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orsa bella, crudele (G. B. Marino)

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fra bianchi gigli e fra vermiglie rose

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guerra, guerra tu brami

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un dì soletto (G. Chiabrera)

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scherzi Musicali (1632)

Monteverdi, Claudio; Bornstein, Andrea

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maledetto sia l’aspetto

Monteverdi, Claudio; Bornstein, Andrea

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secondo libro de Madrigali (Venice, 1616)

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

O come bello appare

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bella Isabella, bella

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Queste lacrime mie

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chi nudrisse tua speme

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ridete, pur ridete

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

È bello quel che piace

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

È sogno o ver? se sogni, ahi chi dipinge

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schiera d’aspri martiri

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gioir, gioir fugace

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neve e rose ha nel volto

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augellino, bel augellino

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bản nhạc
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ardi contento e taci

Valentini, Giovanni; Bamichas, Pyrros

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 66.431  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (55.963)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (60.240)
 2. 1956đến1970  (705)
 3. 1971đến1985  (927)
 4. 1986đến2001  (2.008)
 5. Sau 2001  (2.376)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (36.145)
 2. German  (165)
 3. Italian  (88)
 4. French  (87)
 5. Bengali  (24)
 6. Spanish  (18)
 7. Russian  (7)
 8. Dutch  (6)
 9. Hebrew  (6)
 10. Polish  (5)
 11. Hindi  (5)
 12. Hungarian  (3)
 13. Danish  (3)
 14. Malayalam  (2)
 15. Panjabi  (2)
 16. Greek  (2)
 17. Norwegian  (1)
 18. Burmese  (1)
 19. Finnish  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hamilton, David
 2. Badley, Allan
 3. Lilburn, Douglas
 4. Carey, Ross
 5. Kulenty, Hanna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...