skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 87  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Nhan đề tạp chí: Modern Asian Studies xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hindu Nationalism and the Language of Politics in Late Colonial India . By W ILLIAM G OULD . Cambridge University Press: Cambridge, 2004. Reviewed by Yasmin Khan, St. Antonys College, Oxford (818 words)

Khan, Yasmin

Modern Asian Studies, 2005, Vol.39(3), pp.756-757 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X05242038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student Nationalism in China, 1924–1949

Wong, Timothy Man-kong

Modern Asian Studies, 1996, Vol.30(3), pp.719-721 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00016723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India

Zachariah, Benjamin

Modern Asian Studies, Feb, 1998, Vol.32(1), p.251(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics after Television: Hindu Nationalism and the reshaping of the Public in India

Gould, William

Modern Asian Studies, May, 2002, Vol.36(2), p.506(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brothers against the Raj: A Biography of Sarat and Subhas Chandra Bose
Subhas Chandra Bose and Middle Class Radicalism: A Study in Indian Nationalism 1928–1940

Chatterji, Joya

Modern Asian Studies, 1992, Vol.26(3), pp.621-626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X0000994X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Origins of Malay Nationalism

Chew, Ernest

Modern Asian Studies, 1969, Vol.3(1), pp.86-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00002110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imperialism and Chinese Nationalism: Germany in Shantung

Steinberg, Jonathan

Modern Asian Studies, 1977, Vol.11(3), pp.473-476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00014244

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student Nationalism in China, 1927–37

Brugger, Bill

Modern Asian Studies, 1972, Vol.6(3), pp.364-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00004200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Independence, Nationalism and Religion in South Asia

Spear, Percival

Modern Asian Studies, 1969, Vol.3(1), pp.75-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00002067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Revolution and Evolution in South-East Asia

Rose, Saul

Modern Asian Studies, 1972, Vol.6(1), pp.123-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00000470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communism and Nationalism in India. M. N. Roy and Comintern Policy 1920–39

Degras, Jane

Modern Asian Studies, 1973, Vol.7(1), pp.119-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00003450

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitalism and Nationalism in Prewar Japan: The Ideology of the Business Elite, 1868–1941

Broadbride, Seymour

Modern Asian Studies, 1968, Vol.2(4), pp.383-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00001992

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in the Later Nineteenth Century

Mukherjee, S. N

Modern Asian Studies, 1969, Vol.3(2), pp.183-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00002274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Utopias and Communal Conflict in India - Utopias in Conflict: Religion and Nationalism in Modern India. By Ainslie T. Embree. University of California Press: Berkeley and Oxford, 1990. Pp. xiv, 144.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utopias and Communal Conflict in India - Utopias in Conflict: Religion and Nationalism in Modern India. By Ainslie T. Embree. University of California Press: Berkeley and Oxford, 1990. Pp. xiv, 144.

Baber, Zaheer

Modern Asian Studies, 05/1993, Vol.27(2), pp.464-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0026749X00011628

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban Leadership in Western India. Politics and Communities in Bombay City 1840–1885
Provincial Politics and Indian Nationalism. Bombay and the Indian National Congress 1880–1915

Spodek, Howard

Modern Asian Studies, 1975, Vol.9(2), pp.265-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00005011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Whatever Happened to Indian Nationalism? - Locality Province and Nation. Essays on Indian Politics 1870 to 1940. Edited by JohanGallagher GordonJohnson and Anil Seal. Cambridge University Press: Cambridge, 1973. Pp. 325. £3.50; $9.95.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whatever Happened to Indian Nationalism? - Locality Province and Nation. Essays on Indian Politics 1870 to 1940. Edited by JohanGallagher GordonJohnson and Anil Seal. Cambridge University Press: Cambridge, 1973. Pp. 325. £3.50; $9.95.

Low, D. A.

Modern Asian Studies, 03/1975, Vol.9(2), pp.261-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0026749X0000500X

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chinese Model

Freeberne, Michael

Modern Asian Studies, 1969, Vol.3(1), pp.84-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00002092

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Asian History, 1750–1950: A Guide to Periodicals, Dissertations and Newspapers

Tinker, Hugh

Modern Asian Studies, 1969, Vol.3(1), pp.93-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00002183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mahatma Gandhi: Nonviolent Power in Action

Saha, Santosh C

Modern Asian Studies, 1997, Vol.31(1), pp.218-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00017005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence

Ricklefs, M. C

Modern Asian Studies, 1971, Vol.5(1), pp.79-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00002869

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 87  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Farmer, B. H.
  2. Bassett, D. K.
  3. Norman, K. R
  4. Robinson, Francis
  5. Baker, Christopher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...