skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recognizing phosphatidylinositol 3-phosphate.(Minireview)

Misra, Saurav ; Miller, Gregory J. ; Hurley, James H.

Cell, Nov 30, 2001, Vol.107(5), p.559(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The many faces of Ras: recognition of small GTP-binding proteins. (Review).(Abstract)

Corbett, Kevin D. ; Alber, Tom

Trends in Biochemical Sciences, Dec, 2001, Vol.26(12), p.710(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-0004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural genomics and signaling domains. (Review).(Abstract)

Hurley, James H. ; Anderson, D. Eric ; Beach, Bridgette ; Canagarajah, Bertram ; Ho, Yew Seng Jonathan ; Jones, Eudora ; Miller, Greg ; Misra, Saurav ; Pearson, Matt ; Saidi, Layla ; Suer, Silke ; Trievel, Ray ; Tsujishita, Yosuke

Trends in Biochemical Sciences, Jan, 2002, Vol.27(1), p.48(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-0004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hurley, James H
  2. Misra, Saurav
  3. HURLEY,J.
  4. Hurley, Jh
  5. Misra, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...