skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drugs, Incarceration, and HIV/AIDS Among African American Men: A Critical Literature Review and Call to Action

Lichtenstein, Bronwen

American Journal of Men's Health, September 2009, Vol.3(3), pp.252-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-9883 ; E-ISSN: 1557-9891 ; DOI: 10.1177/1557988308320695

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Restrictions and their anomalies: the third forum and the regulation of religion in Tibet.(pg. 45-75)(Report)

Barnett, Robert

Journal of Current Chinese Affairs, 2012, Vol.41(4), p.45(31) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-1026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yeh, Emily
  2. Lichtenstein, Bronwen
  3. Barnett, Robert
  4. Lichtenstein, B.
  5. Barnett, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...