skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface-screening mechanisms in ferroelectric thin films and their effect on polarization dynamics and domain structures

Kalinin, Sergei V ; Kim, Yunseok ; Fong, Dillon D ; Morozovska, Anna N

Reports on Progress in Physics, 2018, Vol.81(3), p.036502 (74pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-4885 ; E-ISSN: 1361-6633 ; DOI: 10.1088/1361-6633/aa915a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...