skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2014 magnetism roadmap

Stamps, Robert L ; Breitkreutz, Stephan ; Åkerman, Johan ; Chumak, Andrii V ; Otani, Yoshichika ; Bauer, Gerrit E W ; Thiele, Jan-Ulrich ; Bowen, Martin ; Majetich, Sara A ; Kläui, Mathias ; Prejbeanu, Ioan Lucian ; Dieny, Bernard ; Dempsey, Nora M ; Hillebrands, Burkard

Journal of Physics D: Applied Physics, 2014, Vol.47(33), p.333001 (28pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/0022-3727/47/33/333001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2015 super-resolution microscopy roadmap

Hell, Stefan W ; Sahl, Steffen J ; Bates, Mark ; Zhuang, Xiaowei ; Heintzmann, Rainer ; Booth, Martin J ; Bewersdorf, Joerg ; Shtengel, Gleb ; Hess, Harald ; Tinnefeld, Philip ; Honigmann, Alf ; Jakobs, Stefan ; Testa, Ilaria ; Cognet, Laurent ; Lounis, Brahim ; Ewers, Helge ; Davis, Simon J ; Eggeling, Christian ; Klenerman, David ; Willig, Katrin I ; Vicidomini, Giuseppe ; Castello, Marco ; Diaspro, Alberto ; Cordes, Thorben

Journal of Physics D: Applied Physics, 2015, Vol.48(44), p.443001 (35pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/0022-3727/48/44/443001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated Bio-Search: challenges and trends for the integration, search and comprehensive processing of biological information

Masseroli, Marco ; Mons, Barend ; Bongcam-Rudloff, Erik ; Ceri, Stefano ; Kel, Alexander ; Rechenmann, François ; Lisacek, Frederique ; Romano, Paolo

BMC Bioinformatics, 2014, Vol.15, p.S2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-15-S1-S2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Heintzmann, Rainer
  2. Romano, Paolo
  3. Dieny, Bernard
  4. Jakobs, Stefan
  5. Cordes, Thorben

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...