skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sectoral approaches to improve regional carbon budgets

Smith, P. ; Nabuurs, G.J. ; Janssens, I.A. ; Reis, S. ; Marland, G. ; Soussana, J.F. ; Christensen, T.R. ; Heath, L. ; Apps, M. ; Alexeyev, V. ; Fang, J. ; Gattuso, J.P. ; Guerschman, J.P. ; Huang, Y. ; Jobbagy, E. ; Murdiyarso, D. ; Ni, J. ; Nobre, A. ; Peng, C. ; Walcroft, A. ; Wang, S.Q. ; Pan, Y. ; Zhou, G.S.

Climatic Change, 2008, Vol.88(3-4), pp.209-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0165-0009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ni, Jian
  2. Reis, Stefan
  3. Zhou, Guang
  4. Fang, Jingyun
  5. Smith, Pete

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...