skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulmonary hypoplasia in mice lacking tumor necrosis factor-alpha converting enzyme indicates an indispensable role for cell surface protein shedding during embryonic lung branching morphogenesis

Zhao, J ; Chen, H ; Peschon, J J ; Shi, W ; Zhang, Y ; Frank, S J ; Warburton, D

Developmental biology, 01 April 2001, Vol.232(1), pp.204-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1606 ; PMID: 11254358 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Davis, C
  2. Mah, S J
  3. Malayaman, S
  4. Neyt, C
  5. Moorman, A F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...