skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Diplomatie xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pascal Vuillemin, Une Itinérance prophétique. Le voyage en Perse d’Ambrogio Contarini (1474-1477)

Guéret-Laferté, Michèle

Perspectives médiévales, 09 February 2017

ISSN: 0338-2338 ; E-ISSN: 2262-5534

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lecture de Sébastien Farré, La Suisse et l’Espagne de Franco. De la guerre civile à la mort du dictateur (1936-1975)

Duroux, Rose

Cahiers de civilisation espagnole contemporaine (de 1808 au temps présent), 29 January 2010

E-ISSN: 1957-7761

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duroux, Rose
  2. Guéret-Laferté, Michèle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...