skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

New hypotheses regarding the Danish health puzzle

Bakah, May ; Raphael, Dennis

Scandinavian Journal of Public Health, December 2017, Vol.45(8), pp.799-808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1403-4948 ; E-ISSN: 1651-1905 ; DOI: 10.1177/1403494817698889

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differentiating among penal states

Lacey, Nicola

British Journal of Sociology, December 2010, Vol.61(4), pp.778-794 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/j.1468-4446.2010.01341.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Queer Global Education: Finding Me, Finding You

Mizzi, Robert C

Journal of Gay & Lesbian Issues in Education, 12 October 2006, Vol.3(4), pp.101-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-0889 ; E-ISSN: 1541-0870 ; DOI: 10.1300/J367v03n04_10

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of Global Capitalism and the Crisis of Democracy by Jerry Harris

Murray, Georgina

International Critical Thought, 03 April 2018, Vol.8(2), pp.310-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2159-8282 ; E-ISSN: 2159-8312 ; DOI: 10.1080/21598282.2018.1430313

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews: Work and Play in a Globalizing World: Richard Giulianotti and Roland Robertson, Globalization and Football. London: Sage, 2009, 199 pp., ISBN 9781412921282, £22.99

Spaaij, Ramón

International Sociology, September 2010, Vol.25(5), pp.703-705 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-5809 ; DOI: 10.1177/02685809100250050804

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crossing the Neoliberal Line: Pacific Rim Migration and the Metropolis

Waters, Johanna L

Annals of the Association of American Geographers, 01 March 2006, Vol.96(1), pp.212-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1111/j.1467-8306.2006.00510_6.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review Essays: Familiar Refrains, Intractable Issues: The Radicalization of Class-Gender-Race: Approaches to Class Analysis Erik Olin Wright (ed.) Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2005. 222pp. Hb $70 Pb $27.99. What's Class Got to Do with It? American Society in the Twenty-First Century Michael Zweig (ed.) Ithaca and London: Cornell University Press. 2004. 213pp. Pb $17.95. From Class to Race: Essays in White Marxism and Black Radicalism Charles W. Mills. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 2003. 307pp. Hb $75.00 Pb $27.95

Lafferty, George

Review of Radical Political Economics, June 2009, Vol.41(2), pp.227-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0486-6134 ; E-ISSN: 1552-8502 ; DOI: 10.1177/0486613409331434

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bakah, May
  2. Murray, Georgina
  3. Spaaij, R
  4. Spaaij, Ramon
  5. Spaaij, Ramón

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...