skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naționalismul. Identitatea etnoculturală și proiectul elitelor

Paskuj, Robert

Polis. Journal of Political Science, 2016, Vol.IV(12), pp.203-206

ISSN: 1221-9762

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

După 25 de ani. "Comunismul în Europa de Est”: Un proiect de cercetare a comunismului

Bocancea, Silvia

Polis. Journal of Political Science, 2016, Vol.IV(11), pp.97-112

ISSN: 1221-9762

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

DRAGOȘ DRAGOMAN, Naționalismul. Identitatea etnoculturală și proiectul elitelor, Adenium, Iași, 2014

Zamfira, Andreea

Studia Politica. Romanian Political Science Review, 2016, Vol.16(2), pp.289-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-4551

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of Achim and Iordache’s România ş i Transnistria: Problema Holocaustului

Solonari, Vladimir

East European Politics & Societies, May 2006, Vol.20(2), pp.373-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325406287177

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Tale of Two Books

Stoica, Catalin Augustin

East European Politics & Societies, February 2006, Vol.20(1), pp.180-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325405284253

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paskuj, Robert
  2. Bocancea, Silvia
  3. Solonari, V
  4. Stoica, Catalin
  5. Stoica, Ca

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...