skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews - Obama's Wars. By Bob Woodward

Richard J. Kilroy, Jr

Journal of Strategic Security, 01 January 2011, Vol.4(2), pp.121-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1944-0464 ; E-ISSN: 1944-0472

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The (BR)IC Way: An Alternative Path to Development?

Brand, Alexander

Millennium - Journal of International Studies, January 2015, Vol.43(2), pp.706-713 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-8298 ; E-ISSN: 1477-9021 ; DOI: 10.1177/0305829814557556

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Das, Naranarayan

International Studies, January 1985, Vol.22(1), pp.85-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8817 ; E-ISSN: 0973-0702 ; DOI: 10.1177/0020881785022001011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Personal, Debatable and Timely View on World Order: Henry Kissinger

Bonciu, Florin

Global Economic Observer, Vol.2(2), pp.195-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23439742

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brand, Alexander
  2. Florin Bonciu
  3. Bonciu, Florin
  4. Alexander Brand
  5. Zaręba Michał

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...