skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 81  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Năm xuất bản: Sau 2010 xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and The Moral Psychology of Community

Courtney, Richard A

Ethnic and Racial Studies, 16 April 2014, Vol.37(5), pp.874-875 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2013.800574

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and multiple modernities: Europe and beyond

Flynn, M.K

Ethnic and Racial Studies, 24 August 2014, Vol.37(10), pp.1931-1933 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2014.916814

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYMBOLS OF NATIONS AND NATIONALISM: CELEBRATING NATIONHOOD

Lluch, Jaime

Ethnic and Racial Studies, 01 February 2013, Vol.36(2), pp.372-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2012.727445

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making tea, making Japan: cultural nationalism in practice

Clammer, John

Ethnic and Racial Studies, 16 April 2014, Vol.37(5), pp.870-872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2013.823507

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

ETHNOPOLITICS IN CYBERSPACE: THE INTERNET, MINORITY NATIONALISM, AND THE WEB OF IDENTITY

Lluch, Jaime

Ethnic and Racial Studies, 01 June 2012, Vol.35(6), pp.1106-1107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2012.668204

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

MUSCULAR NATIONALISM: GENDER, VIOLENCE AND EMPIRE IN INDIA AND IRELAND, 1914-2004

Agoramoorthy, Govindasamy

Ethnic and Racial Studies, 01 June 2013, Vol.36(6), pp.1115-1116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2013.770899

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inter/nationalism: decolonizing native America and Palestine

Ariel, Ari

Ethnic and Racial Studies, 21 October 2018, Vol.41(13), pp.2352-2354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2018.1438637

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food, national identity and nationalism: from everyday to global politics

Kimura, Maki

Ethnic and Racial Studies, 20 October 2016, Vol.39(13), pp.2450-2452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2016.1161813

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coercive concern: nationalism, liberalism and schooling of Muslim youth

Miah, Shamim

Ethnic and Racial Studies, 17 February 2019, Vol.42(3), pp.484-486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2018.1485964

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalonia since the Spanish Civil War: reconstructing the nation

Etherington, John

Ethnic and Racial Studies, 24 August 2014, Vol.37(10), pp.1927-1929 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2014.885552

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

NATIONAL BELONGING AND EVERYDAY LIFE: THE SIGNIFICANCE OF NATIONHOOD IN AN UNCERTAIN WORLD

Etherington, John

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2012, Vol.35(11), pp.2023-2024 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2012.705012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRAFFICKING WOMEN'S HUMAN RIGHTS

Anderson, Bridget

Ethnic and Racial Studies, 01 September 2012, Vol.35(9), pp.1703-1704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2012.688993

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating National Identities. Between Globalisation, The Past And The 'Other'

Triandafyllidou, Anna

Ethnic and Racial Studies, 01 July 2012, Vol.35(7), pp.1345-1346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2012.676206

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTIMACY AND ITALIAN MIGRATION: GENDER AND DOMESTIC LIVES IN A MOBILE WORLD

Zontini, Elisabetta

Ethnic and Racial Studies, 01 March 2012, Vol.35(3), pp.541-542 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.645846

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

ETHNIC ACTIVISM AND CIVIL SOCIETY IN SOUTH ASIA

Agoramoorthy, Govindasamy

Ethnic and Racial Studies, 01 October 2011, Vol.34(10), pp.1770-1771 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.605373

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

BORDERING: IDENTITY PROCESSES BETWEEN THE NATIONAL AND THE PERSONAL

Bryant, Rebecca

Ethnic and Racial Studies, 01 September 2012, Vol.35(9), pp.1695-1696 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2012.688986

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical moves: Caribbean migrants and the politics of race in the jazz age

Mars, Perry

Ethnic and Racial Studies, 16 April 2014, Vol.37(5), pp.910-912 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2013.831933

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining and re-defining diaspora: from theory to reality

Abraham, Kavi Joseph

Ethnic and Racial Studies, 24 August 2014, Vol.37(10), pp.1882-1884 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2014.920095

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

BEYOND DUTCH BORDERS: TRANSNATIONAL POLITICS AMONG COLONIAL MIGRANTS, GUEST WORKERS AND THE SECOND GENERATION

Jones, Guno

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2012, Vol.35(1), pp.155-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.625959

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial science in Hitler's New Europe, 1938-1945

Banton, Michael

Ethnic and Racial Studies, 19 February 2015, Vol.38(3), pp.466-467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2014.942340

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 81  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...