skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progress in Understanding Color Maintenance in Solid-State Lighting Systems

Yazdan Mehr, Maryam ; van Driel, Willem Dirk ; Zhang, G. Q. (Kouchi)

Engineering, June 2015, Vol.1(2), pp.170-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-8099 ; DOI: 10.15302/J-ENG-2015035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of sintering temperature on the thermoelectric properties of Ba 8 Ga 16 Si 30 clathrate treated by spark plasma sintering

Liu, Li-hua ; Li, Feng ; Chen, Ning ; Qiu, Hong-mei ; Cao, Guo-hui ; Li, Yang

International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, 2015, Vol.22(1), pp.78-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-4799 ; E-ISSN: 1869-103X ; DOI: 10.1007/s12613-015-1046-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, G. Q.
  2. Guo-hui Cao
  3. Feng Li
  4. Lu Chuanchuan
  5. Pan, Jun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...