skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country of birth and body mass index: a national study of 2,000 immigrants in Sweden

Wändell, Per Erik ; Ponzer, Sari ; Johansson, Sven-Erik ; Sundquist, Kristina ; Sundquist, Jan

European journal of epidemiology, 2004, Vol.19(11), pp.1005-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0393-2990 ; PMID: 15648593 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reimers, Mark
  2. Ringsberg, Karin C
  3. Wahren, Britta
  4. Michetti, Pierre
  5. Bouzourene, Hanifa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...