skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxic equivalency factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for humans and wildlife

Van Den Berg, M ; Birnbaum, L ; Bosveld, A T ; Brunström, B ; Cook, P ; Feeley, M ; Giesy, J P ; Hanberg, A ; Hasegawa, R ; Kennedy, S W ; Kubiak, T ; Larsen, J C ; Van Leeuwen, F X ; Liem, A K ; Nolt, C ; Peterson, R E ; Poellinger, L ; Safe, S ; Schrenk, D ; Tillitt, D ; Tysklind, M ; Younes, M ; Waern, F ; Zacharewski, T

Environmental health perspectives, December 1998, Vol.106(12), pp.775-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 9831538 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Poellinger, L.
  2. Safe, S
  3. Larsen, J.C.
  4. Tillitt, D
  5. Brunstrom, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...