skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphene growth and properties on metal substrates

Dedkov, Yuriy ; Voloshina, Elena; Voloshina, Elena (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 8, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/0953-8984/27/30/303002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-dimensional Superconductors with Atomic-scale Thicknesses

Uchihashi, Takashi; Uchihashi, Takashi (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 25, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/0953-2048/30/1/013002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Uchihashi, Takashi
  2. Dedkov, Yuriy
  3. Voloshina, Elena
  4. Uchihashi, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...