skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Optimization Methods

Fletcher, R.

Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics), March 1976, Vol.25(1), pp.69-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-9254 ; E-ISSN: 1467-9876 ; DOI: 10.2307/2346525

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
St. Jame's Catapult: The Life and Times of Diego Gelmirez of Santiago de Compostela
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

St. Jame's Catapult: The Life and Times of Diego Gelmirez of Santiago de Compostela

Reilly, Bernard F. ; Fletcher, R. A.

The American Historical Review, 06/1985, Vol.90(3), p.662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1860979

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Episcopate in the Kingdom of Leon in the Twelfth Century
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Episcopate in the Kingdom of Leon in the Twelfth Century

Kennelly, Karen ; Fletcher, R. A.

The American Historical Review, 10/1979, Vol.84(4), p.1032 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1904634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Late Latin and Early Romance in Spain and Carolingian France (Book Review)

Fletcher, R. A.

The English Historical Review, 1 October 1985, Vol.100(397), pp.862-863 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservation of Coinage. Monetary Exploitation and Its Restraint in France, Catalonia and Aragon (c. A. D. 1000-c. 1225) (Book Review)

Fletcher, R. A.

The English Historical Review, 1 April 1981, Vol.96(379), pp.429-430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Medieval Spain: Unity in Diversity, 400-1000 (Book Review)

Fletcher, R. A.

The English Historical Review, 1 January 1985, Vol.100(394), pp.122-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Toàn văn sẵn có

7
Practical Methods of Optimization. Vol. 1: Unconstrained Optimization
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical Methods of Optimization. Vol. 1: Unconstrained Optimization

Williams, T. M. ; Fletcher, R.

The Journal of the Operational Research Society, 05/1981, Vol.32(5), p.417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01605682 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2581560

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Practical Methods of Optimization. Vol. 2 -- Constrained Optimization
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical Methods of Optimization. Vol. 2 -- Constrained Optimization

Williams, T. M. ; Fletcher, R.

The Journal of the Operational Research Society, 07/1982, Vol.33(7), p.675 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01605682 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2581735

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Templars in the Corona de Aragón (Book Review)

Fletcher, R. A.

The English Historical Review, 1 July 1974, Vol.89(352), pp.614-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Toàn văn sẵn có

10
The Episcopate in the Kingdom of Leon in the Twelfth Century.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Episcopate in the Kingdom of Leon in the Twelfth Century.

Stephens, John F. ; Fletcher, R. A.

The Hispanic American Historical Review, 11/1979, Vol.59(4), p.715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00182168 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2514079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Discrete Structures: An Introduction to Mathematics for Computer Science
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete Structures: An Introduction to Mathematics for Computer Science

Shreeve, Richard I. ; Norris, Fletcher R.

The Mathematical Gazette, 12/1986, Vol.70(454), p.322

ISSN: 00255572 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3616218

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (10)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fletcher, R. A.
  2. Fletcher, R.
  3. R. A. Fletcher
  4. Williams, T. M
  5. T. M. Williams

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...