skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Libri Ricevuti e Recensioni

Maurenzig, P. ; Gatto, R.

Il Nuovo Cimento A (1965-1970), 1974, Vol.20(2), pp.391-392 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1826-9869 ; DOI: 10.1007/BF02821100

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Libri Ricevuti

Il Nuovo Cimento A (1965-1970), 1976, Vol.32(1), pp.127-128 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1826-9869 ; DOI: 10.1007/BF02730046

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religione, ragione e natura: Ricerche su Tommaso Campanella e il tardo Rinascimento

Peruzzi, Enrico

The British Journal for the History of Science, 1993, Vol.26(2), pp.239-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0874 ; E-ISSN: 1474-001X ; DOI: 10.1017/S0007087400030831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recensioni e libri ricevuti

Liber Annuus, 01 January 2005, Issue 55, pp.521-576

ISSN: 0081-8933 ; DOI: 10.1484/j.la.2.303632

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’ars di Lullo e le sue trasformazioni

Grandieri, Michelino

Quaestio, 01 January 2008, Issue 8, pp.665-667

ISSN: 1379-2547 ; ISSN: 2295-9033 ; DOI: 10.1484/j.quaestio.1.100403

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recensioni e Libri ricevuti

Liber Annuus, 01 January 2011, Issue 61, pp.659-709

ISSN: 0081-8933 ; DOI: 10.1484/j.la.5.100367

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blaise Cendrars, Jacques-Henry Lévesque, Correspondance 1922-1959. «Et maintenant veillez au grain!»

Benedettini, Riccardo

Studi Francesi, 01 December 2018

ISSN: 0039-2944 ; E-ISSN: 2421-5856

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Enrico Peruzzi
  2. Grandieri, Michelino
  3. Benedettini, Riccardo
  4. Ernst, Germana
  5. Maurenzig, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...