skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues, David Coen and Jeremy Richardson (eds.)

Alexandra Pop

Romanian Journal of European Affairs, 01 March 2013, Vol.13(1), pp.83-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-8271 ; E-ISSN: 1841-4273

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review Liviu Mihăileanu and Aurelian Horja, REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII DE LOBBY.ÎN ANTICAMERA INFLUENȚEI (LOBBYING – INFLUENCE, REGULATION AND DECISION – MAKING PROCESS) C.H. Beck, Bucharest, 2009

Alina Brihan

Romanian Journal of Society and Politics, 01 June 2011, Vol.VI(I), pp.125-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-5795 ; E-ISSN: 2393-3224

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A blueprint for conservation lobbying (Book Review)

Green, Michael

Alternatives, 1986, Vol.13(4), pp.51-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00026638

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jonathan Cummings, Israel's Public Diplomacy: The Problems of Hasbara, 1966–1975; Natan Aridan, Advocating for Israel: Diplomats and Lobbyists from Truman to Nixon

Goodman, Giora

Journal of Contemporary History, July 2019, Vol.54(3), pp.699-701 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0094 ; E-ISSN: 1461-7250 ; DOI: 10.1177/0022009419864198f

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Elephant in the Spoon: Recognizing Food Industry Influence in Nutrition Research

Lajous, Martin

American Journal of Public Health, Vol.109(7), pp.952-953 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00900036 ; DOI: 10.2105/AJPH.2019.305153

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Technoscientific Witness of Rape: Contentious Histories of Law, Feminism, and Forensic Science (Book Review)

Matos, Carolina

American Journal of Sociology, 01 July 2019, Vol.125(1), pp.310-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/703550

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning up the heat

Flannery, Tim

New Statesman, May 31, 2019, Vol.148(5473), p.40(3)

ISSN: 1364-7431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alina Brihan
  2. Lajous, Martin
  3. Goodman, Giora
  4. Goodman, G
  5. Matos, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...