skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.604  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essay Review: Tobias Mayer's Lunar Theory: Between Theory and Observations: Tobias Mayer's Explorations of Lunar Motion, 1751–1755

Wilson, Curtis

Journal for the History of Astronomy, November 2011, Vol.42(4), pp.521-526 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8286 ; E-ISSN: 1753-8556 ; DOI: 10.1177/002182861104200407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essay Review: Piero's Flagellation of Christ Elucidated?

Shank, Michael H

Journal for the History of Astronomy, August 2011, Vol.42(3), pp.391-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8286 ; E-ISSN: 1753-8556 ; DOI: 10.1177/002182861104200306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stellar populations in star clusters

Li, Chengyuan ; de Grijs, Richard ; Deng, Licai; Deng, Licai (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 4, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1674-4527/16/12/179

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hot subluminous stars

Heber, Ulrich; Heber, Ulrich (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 26, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1538-3873/128/966/082001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Local Dark Matter Density

Read, J; Read, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 13, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/0954-3899/41/6/063101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-Examining Astrophysical Constraints on the Dark Matter Model

Brooks, Alyson; Brooks, Alyson (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 28, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1002/andp.201400068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essay Review: The Invention of the Telescope: The Long Route to the Invention of the Telescope

Bolt, Marvin

Journal for the History of Astronomy, February 2010, Vol.41(1), pp.120-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8286 ; E-ISSN: 1753-8556 ; DOI: 10.1177/002182861004100107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of the First Stars

Bromm, Volker; Bromm, Volker (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 5, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/0034-4885/76/11/112901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Thermonuclear Runaway and the Classical Nova Outburst

Starrfield, S. ; Iliadis, C. ; Hix, W. R.

Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 128:051001, 2016 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1605.04294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The route to massive black hole formation via merger-driven direct collapse: a review

Mayer, Lucio ; Bonoli, Silvia

Arxiv ID: 1803.06391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmology with cosmic shear observations: a review

Kilbinger, Martin

Rep. Prog. Phys. 78 (2015) 086901 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1411.0115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging Extrasolar Giant Planets

Bowler, Brendan P.

Arxiv ID: 1605.02731

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Jupiter's Interior

Militzer, Burkhard ; Soubiran, Francois ; Wahl, Sean M. ; Hubbard, William

Arxiv ID: 1608.02685

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whole planet coupling between climate, mantle, and core: Implications for the evolution of rocky planets

Foley, Bradford J. ; Driscoll, Peter E.

Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 17(5), 1885-1914 (2016) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1711.06801

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark matter in galaxies

Zasov, A. V. ; Saburova, A. S. ; Khoperskov, A. V. ; Khoperskov, S. A.

Physics-Uspekhi, Volume 60, Issue 1, pp. 3 (2017) (http://adsabs.harvard.edu/abs/2017PhyU...60....3Z) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1710.10630

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges in Planet Formation

Morbidelli, Alessandro ; Raymond, Sean N.

Arxiv ID: 1610.07202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmology with the Large Synoptic Survey Telescope: an Overview

Zhan, Hu ; Tyson, J. Anthony

Arxiv ID: 1707.06948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bayesian Model Averaging in Astrophysics: A Review

Parkinson, David ; Liddle, Andrew; Liddle, Andrew (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 7, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1002/sam.11179

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open issues in neutrino astrophysics

Volpe, Cristina; Volpe, Cristina (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 28, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1002/andp.201300064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The three-body problem

Musielak, Z ; Quarles, B; Quarles, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 10, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/0034-4885/77/6/065901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.604  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.443)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (116)
 2. 1976đến1986  (290)
 3. 1987đến1997  (396)
 4. 1998đến2009  (547)
 5. Sau 2009  (255)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.531)
 2. French  (3)
 3. Chinese  (1)
 4. Russian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gingerich, Owen
 2. Hoskin, Michael
 3. Evans, James
 4. North, J. D
 5. Wilson, Curtis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...