skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Phenomenology and the Human Sciences: A Contribution to a New Scientific Ideal.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phenomenology and the Human Sciences: A Contribution to a New Scientific Ideal.

Selznick, Gertrude Jaeger ; Strasser, Stephan

American Sociological Review, 10/1963, Vol.28(5), p.830 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2089932

Toàn văn sẵn có

2
Faith and Prejudice: Intergroup Problems in Protestant Curricula.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faith and Prejudice: Intergroup Problems in Protestant Curricula.

Selznick, Gertrude Jaeger ; Olson, Bernhard E.

American Sociological Review, 06/1963, Vol.28(3), p.482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2090373

Toàn văn sẵn có

3
The Tenacity of Prejudice: Anti-Semitism in Contemporary America.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tenacity of Prejudice: Anti-Semitism in Contemporary America.

Poll, Solomon ; Selznick, Gertrude J. ; Steinberg, Stephen

American Sociological Review, 06/1971, Vol.36(3), p.580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2093159

Toàn văn sẵn có

4
The Tenacity of Prejudice: Anti-Semitism in Contemporary America.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tenacity of Prejudice: Anti-Semitism in Contemporary America.

Binderman, Murray ; Selznick, Gertrude J. ; Steinberg, Stephen

Social Forces, 06/1970, Vol.48(4), p.545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2575592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Responsible Electorate: Rationality in Presidential Voting, 1936-1960.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Responsible Electorate: Rationality in Presidential Voting, 1936-1960.

Selznick, Gertrude Jaeger ; Key, V. O. ; Cummings, Milton C.

American Sociological Review, 06/1970, Vol.35(3), p.565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2093022

Toàn văn sẵn có

6
Social Problems in Nation and World.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Problems in Nation and World.

Himelhoch, Jerome ; Landis, Paul H. ; Raab, Earl ; Selznick, Gertrude Jaeger

American Sociological Review, 08/1960, Vol.25(4), p.600 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2092966

Toàn văn sẵn có

7
Major Social Problems
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major Social Problems

Simey, T. S. ; Raab, Earl ; Selznick, Gertrude J.

The British Journal of Sociology, 03/1960, Vol.11(1), p.97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/587056

Toàn văn sẵn có

8
The Apathetic Majority: A Study Based on Public Responses to the Eichman Trial.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Apathetic Majority: A Study Based on Public Responses to the Eichman Trial.

Mclaughlin, Roger J. ; Glock, Charles Y. ; Selznick, Gertrude J. ; Spaeth, Joe L.

American Sociological Review, 06/1970, Vol.35(3), p.575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2093033

Toàn văn sẵn có

9
Major Social Problems
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major Social Problems

Liguori, Sister Mary ; Raab, Earl ; Selznick, Gertrude Jaeger

The American Catholic Sociological Review, 23/1959, Vol.20(3), p.271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0362515X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3709619

Toàn văn sẵn có

10
Major Social Problems
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major Social Problems

Benson, Leonard G. ; Raab, Earl ; Selznick, Gertrude Jaeger

Marriage and Family Living, 02/1960, Vol.22(1), p.95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08857059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/347427

Toàn văn sẵn có

11
The Tenacity of Prejudice: Anti-Semitism in Contemporary America
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tenacity of Prejudice: Anti-Semitism in Contemporary America

Scribner, Loren M. ; Selznick, Gertrude J. ; Steinberg, Stephen

Review of Religious Research, 23/1970, Vol.12(1), p.55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034673X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3510939

Toàn văn sẵn có

12
The Apathetic Majority
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Apathetic Majority

Hulick, William A. ; Glock, Charles Y. ; Selznick, Gertrude J. ; Spaeth, Joe L.

Review of Religious Research, 23/1970, Vol.12(1), p.56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034673X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3510940

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Selznick, Gertrude Jaeger
  2. Selznick, Gertrude J.
  3. Raab, Earl
  4. Gertrude Jaeger Selznick
  5. Steinberg, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...