skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: A Practical Guide to Problem-Based Learning Online

Richardson, Jennifer C

Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 2009, Vol.3(1), p.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-5015 ; E-ISSN: 1541-5015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Richardson, Jennifer C

theo chủ đề:

  1. Education

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...