skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential effect of intrauterine growth restriction on childhood neurodevelopment: a systematic review

Murray, E ; Fernandes, M ; Fazel, M ; Kennedy, S H ; Villar, J ; Stein, A

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, July 2015, Vol.122(8), pp.1062-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 25990812 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.13435

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

First- and second-trimester tests to predict stillbirth in unselected pregnant women: a systematic review and meta-analysis

Conde-Agudelo, A ; Bird, S ; Kennedy, S H ; Villar, J ; Papageorghiou, A T

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, January 2015, Vol.122(1), pp.41-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 25236870 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.13096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pregnancy dating by fetal crown-rump length: a systematic review of charts

Napolitano, R ; Dhami, J ; Ohuma, E O ; Ioannou, C ; Conde-Agudelo, A ; Kennedy, S H ; Villar, J ; Papageorghiou, A T

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, April 2014, Vol.121(5), pp.556-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 24387345 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.12478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, S H
  2. Villar, J.
  3. Kennedy, Sh
  4. Conde‐Agudelo, A
  5. Papageorghiou, A T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...