skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Joseph Banks in Newfoundland and Labrador 1766. His Diary, Manuscripts and Collections
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Banks in Newfoundland and Labrador 1766. His Diary, Manuscripts and Collections

Bor, N. L. ; Lysaght, A. M. ; Banks, Joseph

The Geographical Journal, 03/1972, Vol.138(1), p.93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00167398 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1797473

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. JSTOR Current Journals  (1)
 2. JSTOR Archival Journals  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Banks, Joseph
 2. Bor, N. L.
 3. Lysaght, A. M.
 4. N. L. Bor

theo chủ đề:

 1. Geography
 2. reviews

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...