skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 278  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

User studies

Lubans, John, Jr.

Library Quarterly, Jan, 1979, Vol.49, p.88(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2519

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the effect of visually represented geodata uncertainty on decision-making: systematic review, lessons learned, and recommendations

Kinkeldey, Christoph ; Maceachren, Alan M ; Riveiro, Maria ; Schiewe, Jochen

Cartography and Geographic Information Science, 02 January 2017, Vol.44(1), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1523-0406 ; E-ISSN: 1545-0465 ; DOI: 10.1080/15230406.2015.1089792

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robot-like dexterity without computers and motors: a review of hand-held laparoscopic instruments with wrist-like tip articulation

Anderson, Patrick L ; Lathrop, Ray A ; Webster III, Robert J

Expert Review of Medical Devices, 02 July 2016, Vol.13(7), pp.661-672 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-4440 ; E-ISSN: 1745-2422 ; DOI: 10.1586/17434440.2016.1146585

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Studies for Digital Library Development.(Book review)

Wellstead, Peta

Library Review, June-July, 2013, Vol.62(6-7), p.442-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2535

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Studies for Digital Library Development, edited by Milena Dobreva, Andy O'Dwyer and Pierluigi Feliciati. London: Facet Publishing, 272p. £49.95. ISBN: 978-1-85604-765-4

Hilyer, Lee Andrew

The Journal of Academic Librarianship, January 2013, Vol.39(1), pp.94-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-1333 ; E-ISSN: 1879-1999 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2012.11.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Studies for Digital Library Development

Fourie, Ina;

Online Information Review, 25 November 2013, Vol.37(6), pp.988-989 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/OIR-06-2013-0154

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Studies for Digital Library Development

Quek, Tze;

Library Management, 11 January 2013, Vol.34(1/2), pp.145-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-5124 ; E-ISSN: 1758-7921 ; DOI: 10.1108/01435121311298379

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book review: Milena Dobreva, Andy O’Dwyer and Pierluigi Feliciati (eds), User Studies for Digital Library Development and GG Chowdhury and Schubert Foo (eds), Digital Libraries and Information Access: Research Perspectives

Pors, Niels Ole

Journal of Librarianship and Information Science, June 2013, Vol.45(2), pp.180-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0961-0006 ; E-ISSN: 1741-6477 ; DOI: 10.1177/0961000613480448

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Houses and People: A Review of user studies at the the Building Research Station

Pahl, R. E

Sociology, May 1967, Vol.1(2), pp.212-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/003803856700100214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Houses and People: A review of user studies at the Building Research Station by W. V. Hole and J. J. Attenburrow, H.M.S.O., 1966, pp. 56, 27/6

Cooney, S.W

Urban Studies, June 1967, Vol.4(2), pp.175-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: 10.1080/00420986720080301

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Behavior: An Evolutionary Instinct

Smith, Alastair;

Online Information Review, 19 April 2011, Vol.35(2), pp.319-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521111128104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Google Generation: Are ICT Innovations Changing Information-seeking Behaviour?

de Kock, Marthie;

Online Information Review, 10 August 2010, Vol.34(4), pp.663-664 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521011073089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Interface Design for Digital Cultural Heritage: A Guide to Rich Prospect Browsing

Nyhan, J;

Journal of Documentation, 06 May 2014, Vol.70(3), pp.498-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/JD-08-2013-0107

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Studies: An Introductory Guide and Select Bibliography (Book Review)

John Lubans, Jr;

The Library Quarterly, 01 January 1979, Vol.49(1), pp.88-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00242519 ; E-ISSN: 1549652X ; DOI: 10.1086/600907

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Science Shelf.(Book review)

The Bookwatch, 2012

ISSN: 0896-4521

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Science Shelf.(Book review)

The Bookwatch, April, 2012

ISSN: 0896-4521

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Science Shelf.(Book review)

Internet Bookwatch, April, 2012

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accessing and Browsing Information and Communication

Moore, Penny;

Online Information Review, 01 April 2002, Vol.26(2), pp.122-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/oir.2002.26.2.122.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet and the Changing Information Environment

Chawner, Brenda;

Online Information Review, 01 December 2002, Vol.26(6), pp.426-427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/oir.2002.26.6.426.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Research on Web Log Analysis

Bar‐Ilan, Judit;

Online Information Review, 19 June 2009, Vol.33(3), pp.620-621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520910970040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 278  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (246)
 2. Toàn văn trực tuyến (179)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1979  (25)
 2. 1979đến1989  (51)
 3. 1990đến1999  (67)
 4. 2000đến2010  (81)
 5. Sau 2010  (54)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Harris, C.
 2. Fourie, Ina
 3. Wilson, Tom
 4. Hsieh-Yee, Ingrid
 5. Hamburger, Susan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...