skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Security Culture: Language, Theory, Policy.(Book review)

Lachmann, Niels

Etudes Internationales, Sept, 2010, Vol.41(3), p.423(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2123

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Security Culture: Language, Theory, Policy.(Book review)

Jacobsen, Elida Kristine Undrum

Journal of Peace Research, Nov, 2009, Vol.46(6), p.855(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rise of Think Tanks: Foreign Policy and National Security Culture in Turkey.(Book review)

Yegin, Mehmet

Insight Turkey, Summer, 2012, Vol.14(3), p.203(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-177X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vienna 1815: The Making of a European Security Culture.(Book review)

Klem, Wouter

H-Net: Humanities and Social Sciences Online, 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1538-0661

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

CBRN Security Culture in Practice.(Book review)

ProtoView, 2016

ISSN: 2372-3424

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, AIDS and food security; culture and vulnerability in rural Cote D'Ivoire.(African women in agriculture and the environment, no. 11)(Brief article)(Book review)

Reference & Research Book News, Feb, 2011, Vol.26(1)

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Klem, Wouter
  2. Gariup, Monica
  3. Lachmann, Niels
  4. Yegn, Mehmet
  5. Yegin, Mehmet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...