skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 51  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water temperature and salinity from profiling float 66699

Owens, W Brechner

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water temperature and salinity from profiling float 66696

Owens, W Brechner

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water temperature and salinity from profiling float 66698

Owens, W Brechner

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Core/Section summary of ODP Hole 108-666A

Ruddiman, William F ; Sarnthein, Michael ; Shipboard Scientific Party

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paleomagnetic measurements on ODP Hole 108-666A

Ruddiman, William F ; Sarnthein, Michael ; Shipboard Scientific Party

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water temperature and salinity from profiling float 66600

Owens, W Brechner

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water temperature and salinity from profiling float 66697

Owens, W Brechner

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depth-age model of ODP Hole 108-666A

Ruddiman, William F ; Sarnthein, Michael ; Shipboard Scientific Party

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample corelog of ODP Hole 108-666A

Ruddiman, William F ; Sarnthein, Michael ; Shipboard Scientific Party

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hole/Core summary of ODP Site 108-666

Ruddiman, William F ; Sarnthein, Michael ; Shipboard Scientific Party

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Close-up images of ODP Hole 108-666A

Ruddiman, William F ; Sarnthein, Michael ; Shipboard Scientific Party

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Section images from ODP Hole 108-666A

Ruddiman, William F ; Sarnthein, Michael ; Shipboard Scientific Party

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shear strength of ODP Hole 108-666A

Ruddiman, William F ; Sarnthein, Michael ; Shipboard Scientific Party

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

P-wave velocity (PWL whole-core system) on ODP Hole 108-666A

Ruddiman, William F ; Sarnthein, Michael ; Shipboard Scientific Party

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual core description (VCD) from ODP Hole 108-666A

Ruddiman, William F ; Sarnthein, Michael ; Shipboard Scientific Party

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paleontology age profile (datum list) of ODP Hole 108-666A

Ruddiman, William F ; Sarnthein, Michael ; Shipboard Scientific Party

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemistry of interstitial water of ODP Hole 108-666A

Ruddiman, William F ; Sarnthein, Michael ; Shipboard Scientific Party

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbonates and bulk sediment geochemistry of ODP Hole 108-666A

Ruddiman, William F ; Sarnthein, Michael ; Shipboard Scientific Party

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moisture and density measured on ODP Hole 108-666A

Ruddiman, William F ; Sarnthein, Michael ; Shipboard Scientific Party

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Results of rock eval carbon analysis on ODP Hole 108-666A

Ruddiman, William F ; Sarnthein, Michael ; Shipboard Scientific Party

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 51  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...