skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

s26

van Ede, Freek ; Chekroud, Sammi R. ; Stokes, Mark G. ; Nobre, Anna C.

DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0/27 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

s25

van Ede, Freek ; Chekroud, Sammi R. ; Stokes, Mark G. ; Nobre, Anna C.

DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0/26 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

s24

van Ede, Freek ; Chekroud, Sammi R. ; Stokes, Mark G. ; Nobre, Anna C.

DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0/25 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

s23

van Ede, Freek ; Chekroud, Sammi R. ; Stokes, Mark G. ; Nobre, Anna C.

DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0/24 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

s22

van Ede, Freek ; Chekroud, Sammi R. ; Stokes, Mark G. ; Nobre, Anna C.

DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0/23 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

s21

van Ede, Freek ; Chekroud, Sammi R. ; Stokes, Mark G. ; Nobre, Anna C.

DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0/22 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

s12

van Ede, Freek ; Chekroud, Sammi R. ; Stokes, Mark G. ; Nobre, Anna C.

DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0/13 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

s11

van Ede, Freek ; Chekroud, Sammi R. ; Stokes, Mark G. ; Nobre, Anna C.

DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0/12 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

s10

van Ede, Freek ; Chekroud, Sammi R. ; Stokes, Mark G. ; Nobre, Anna C.

DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0/11 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

s09

van Ede, Freek ; Chekroud, Sammi R. ; Stokes, Mark G. ; Nobre, Anna C.

DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0/10 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

s08

van Ede, Freek ; Chekroud, Sammi R. ; Stokes, Mark G. ; Nobre, Anna C.

DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0/9 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

s07

van Ede, Freek ; Chekroud, Sammi R. ; Stokes, Mark G. ; Nobre, Anna C.

DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0/8 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

s06

van Ede, Freek ; Chekroud, Sammi R. ; Stokes, Mark G. ; Nobre, Anna C.

DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0/7 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

s05

van Ede, Freek ; Chekroud, Sammi R. ; Stokes, Mark G. ; Nobre, Anna C.

DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0/6 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

s04

van Ede, Freek ; Chekroud, Sammi R. ; Stokes, Mark G. ; Nobre, Anna C.

DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0/5 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

s03

van Ede, Freek ; Chekroud, Sammi R. ; Stokes, Mark G. ; Nobre, Anna C.

DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0/4 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FN664F0

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auswirkungen visueller Umgebungsbedingungen auf motorisches Anpassungslernen. Forschungsdaten eines Experiments zur Sakkadenadaptation.; Effects of different visual environmental conditions on long term motor memory consolidation. Research data of an experiment following the saccadic adaptation paradigm.

Sprenger, Andreas ; Voges, Caroline ; Helmchen, Christoph ; Heide, Wolfgang

DOI: 10.5160/psychdata.vsce10aus26

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saccadic Adaptation Induced By A Perceptual Task

Schütz, Alexander C. ; Kerzel, Dirk ; Souto, David

DOI: 10.5281/zenodo.600661 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.579842

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saccadic Adaptation Induced By A Perceptual Task

Schütz, Alexander C. ; Kerzel, Dirk ; Souto, David

DOI: 10.5281/zenodo.579842 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.600661

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cerebellar degeneration increases visual influence on dynamic estimates of verticality

Day, Brian; Dakin, Chris

DOI: 10.17632/GYPDWFHT4S.1 ; Related DOI: 10.17632/gypdwfht4s

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. van Ede, Freek
  2. Stokes, Mark G.
  3. Nobre, Anna C.
  4. Chekroud, Sammi R.
  5. Jamison, Keith W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...