skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Database of Political Institutions 2017 (DPI2017)

Scartascini, Carlos ; Cruz, Cesi ; Keefer, Philip ; Scartascini, Carlos ; Cruz, Cesi ; Keefer, Philip ; Scartascini, Carlos ; Cruz, Cesi ; Keefer, Philip ; Scartascini, Carlos ; Cruz, Cesi ; Keefer, Philip

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Database of Political Institutions 2015 (DPI2015)

Cruz, Cesi ; Cruz, Cesi ; Cruz, Cesi ; Cruz, Cesi ; Keefer, Philip ; Keefer, Philip ; Keefer, Philip ; Keefer, Philip ; Scartascini, Carlos ; Scartascini, Carlos ; Scartascini, Carlos ; Scartascini, Carlos

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Database of Political Institutions 2015 (DPI2015)

Cruz, Cesi ; Keefer, Philip ; Scartascini, Carlos ; Cruz, Cesi ; Keefer, Philip ; Scartascini, Carlos ; Cruz, Cesi ; Keefer, Philip ; Scartascini, Carlos ; Cruz, Cesi ; Keefer, Philip ; Scartascini, Carlos; Res-Docs-User

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

GEPPAL: Base de datos de Género y Partidos Políticos en América Latina

Inter-American Development Bank (IDB) ; Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ; Banque Interaméricaine de Développement (BID) ; Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

GEPPAL: Base de datos de Género y Partidos Políticos en América Latina

Inter-American Development Bank (IDB) ; Banque Interaméricaine de Développement (BID) ; Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ; Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); Instituto Internacional Para La Democracia Y La Asistencia Electoral (International Idea) ; Agencia Española De Cooperación Internacional Para El Desarrollo (Aecid) ; Instituto Internacional Para La Democracia Y La Asistencia Electoral (International Idea) ; Agencia Española De Cooperación Internacional Para El Desarrollo (Aecid) ; Instituto Internacional Para La Democracia Y La Asistencia Electoral (International Idea) ; Agencia Española De Cooperación Internacional Para El Desarrollo (Aecid) ; Instituto Internacional Para La Democracia Y La Asistencia Electoral (International Idea) ; Agencia Española De Cooperación Internacional Para El Desarrollo (Aecid)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

DataGov: Governance Indicators Database

Inter-American Development Bank (IDB) ; Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ; Banque Interaméricaine de Développement (BID) ; Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...