skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.210  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unstained botany images for deep learning

Rebecca Dikow ; Paul Frandsen ; Eric Schuettpelz

DOI: 10.6084/m9.figshare.5423098

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prairie Biotic

Scott Chamberlain

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.94295.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.94295

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury-stained botany images for deep learning

Rebecca Dikow ; Paul Frandsen ; Eric Schuettpelz

DOI: 10.6084/m9.figshare.5423083.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5423083

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of the gametophytes of Trichomanes speciosum (Hymenophyllaceae: Pteridophyta) in Poland and its biogeographical importance

Krukowski M. ; Krzysztof Świerkosz

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.92592.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.92592

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CNN trained in Mathematica to distinguish between clubmosses and spikemosses

Rebecca Dikow ; Paul Frandsen ; Eric Schuettpelz

DOI: 10.6084/m9.figshare.5501716

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unstained botany images for deep learning

Rebecca Dikow ; Paul Frandsen ; Eric Schuettpelz

DOI: 10.6084/m9.figshare.5423098.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5423098

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saltugilia latimeri flower confocal images

Jacob Landis

DOI: 10.6084/m9.figshare.5258674

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pereque.csv

Luana Sauthier

DOI: 10.6084/m9.figshare.6179216

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gametophytes of Trichomanes speciosum Willd. (Hymenophyllaceae: Pteridophyta) have been reported for the first time in two localities in the Westsudetian Highland, Lower Silesia, SW Poland. They form the easternmost outposts of this taxon in Europe, suffe

Krzysztof Świerkosz ; Kamila Reczyńska ; Marek Krukowski

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.92593.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.92593

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saltugilia latimeri flower confocal images

Jacob Landis

DOI: 10.6084/m9.figshare.5258674.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5258674

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

None

Sridhar Gutam

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.94310.V5 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.94310

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of the gametophytes of Trichomanes speciosum (Hymenophyllaceae: Pteridophyta) in Poland and its biogeographical importance

Krzysztof Świerkosz ; Kamila Reczyńska ; Marek Krukowski

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.92593.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.92593

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endogenous Hormonal Changes in Grain Development

Sridhar Gutam

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.94310.V6 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.94310

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clubmoss images for deep learning

Rebecca Dikow ; Paul Frandsen ; Eric Schuettpelz

DOI: 10.6084/m9.figshare.5423176.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5423176

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endogenous Hormonal Changes in Grain Development

Sridhar Gutam

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.94310.V7 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.94310

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spikemoss images for deep learning

Rebecca Dikow ; Paul Frandsen ; Eric Schuettpelz

DOI: 10.6084/m9.figshare.5423182.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5423182

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endogenous Hormonal Changes in Wheat Grain Development

Sridhar Gutam

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.94310.V8 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.94310

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extent of Occurrence and Area of Occupancy of Philcoxia minensis

João Carmo

DOI: 10.6084/m9.figshare.1580059.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.1580059

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.210  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (6)
 2. 1986đến1997  (23)
 3. 1998đến2010  (5)
 4. 2011đến2015  (703)
 5. Sau 2015  (458)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Unknown
 2. Pierce, C.C. , 1861-1946
 3. FAIRsharing Team
 4. Eckert, Chris
 5. Hargreaves, Anna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...