skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 50  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Here & There™"

Phillips, Andrew Caleb

DOI: 10.4225/03/58b4b3ecdf945

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1819479: Experimental Crystal Structure Determination

Armstrong, Declan ; Kirk, Sarah M. ; Murphy, Cormac ; Guerriero, Antonella ; Peruzzini, Maurizio ; Gonsalvi, Luca ; Phillips, Andrew D.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1z29w7 ; Related DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b00227

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1819478: Experimental Crystal Structure Determination

Armstrong, Declan ; Kirk, Sarah M. ; Murphy, Cormac ; Guerriero, Antonella ; Peruzzini, Maurizio ; Gonsalvi, Luca ; Phillips, Andrew D.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1z29v6 ; Related DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b00227

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1515376: Experimental Crystal Structure Determination

Sepúlveda, Francisco ; Carrión, M. Carmen ; Phillips, Andrew D. ; Jalón, Félix A. ; Dyson, Paul J. ; Manzano, Blanca R.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1mvw3g ; Related DOI: 10.1002/ejic.201601207

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1515375: Experimental Crystal Structure Determination

Sepúlveda, Francisco ; Carrión, M. Carmen ; Phillips, Andrew D. ; Jalón, Félix A. ; Dyson, Paul J. ; Manzano, Blanca R.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1mvw2f ; Related DOI: 10.1002/ejic.201601207

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oneshot-iDISPEL:Suppression of 13C satellites in 1H DOSY spectra

Morris, Gareth; Moutzouri, Pinelopi; Kiraly, Peter; Nilsson, Mathias; Foroozandeh, Mohammadali; Phillips, Andrew; Coombes, Steven

DOI: 10.17632/gs4x8gnfsc.1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 997572: Experimental Crystal Structure Determination

Milosevic, Sandra ; Müller-Bunz, Helge ; Ortin, Yannick ; Schreiber, Dominique ; Phillips, Andrew D. ; McGlinchey, Michael J.

DOI: 10.5517/cc12h1rc ; Related DOI: 10.1016/j.tet.2015.06.005

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 997573: Experimental Crystal Structure Determination

Milosevic, Sandra ; Müller-Bunz, Helge ; Ortin, Yannick ; Schreiber, Dominique ; Phillips, Andrew D. ; McGlinchey, Michael J.

DOI: 10.5517/cc12h1sd ; Related DOI: 10.1016/j.tet.2015.06.005

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1825152: Experimental Crystal Structure Determination

O’Connor, Crystal ; Lawlor, Darren C. ; Robinson, Conor ; Müller-Bunz, Helge ; Phillips, Andrew D.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1z86wb ; Related DOI: 10.1021/acs.organomet.8b00111

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1825151: Experimental Crystal Structure Determination

O’Connor, Crystal ; Lawlor, Darren C. ; Robinson, Conor ; Müller-Bunz, Helge ; Phillips, Andrew D.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1z86v9 ; Related DOI: 10.1021/acs.organomet.8b00111

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1825150: Experimental Crystal Structure Determination

O’Connor, Crystal ; Lawlor, Darren C. ; Robinson, Conor ; Müller-Bunz, Helge ; Phillips, Andrew D.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1z86t8 ; Related DOI: 10.1021/acs.organomet.8b00111

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1825149: Experimental Crystal Structure Determination

O’Connor, Crystal ; Lawlor, Darren C. ; Robinson, Conor ; Müller-Bunz, Helge ; Phillips, Andrew D.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1z86s7 ; Related DOI: 10.1021/acs.organomet.8b00111

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1825148: Experimental Crystal Structure Determination

O’Connor, Crystal ; Lawlor, Darren C. ; Robinson, Conor ; Müller-Bunz, Helge ; Phillips, Andrew D.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1z86r6 ; Related DOI: 10.1021/acs.organomet.8b00111

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1825147: Experimental Crystal Structure Determination

O’Connor, Crystal ; Lawlor, Darren C. ; Robinson, Conor ; Müller-Bunz, Helge ; Phillips, Andrew D.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1z86q5 ; Related DOI: 10.1021/acs.organomet.8b00111

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1825146: Experimental Crystal Structure Determination

O’Connor, Crystal ; Lawlor, Darren C. ; Robinson, Conor ; Müller-Bunz, Helge ; Phillips, Andrew D.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1z86p4 ; Related DOI: 10.1021/acs.organomet.8b00111

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1825145: Experimental Crystal Structure Determination

O’Connor, Crystal ; Lawlor, Darren C. ; Robinson, Conor ; Müller-Bunz, Helge ; Phillips, Andrew D.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1z86n3 ; Related DOI: 10.1021/acs.organomet.8b00111

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1825144: Experimental Crystal Structure Determination

O’Connor, Crystal ; Lawlor, Darren C. ; Robinson, Conor ; Müller-Bunz, Helge ; Phillips, Andrew D.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1z86m2 ; Related DOI: 10.1021/acs.organomet.8b00111

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1825143: Experimental Crystal Structure Determination

O’Connor, Crystal ; Lawlor, Darren C. ; Robinson, Conor ; Müller-Bunz, Helge ; Phillips, Andrew D.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1z86l1 ; Related DOI: 10.1021/acs.organomet.8b00111

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 997570: Experimental Crystal Structure Determination

Milosevic, Sandra ; Müller-Bunz, Helge ; Ortin, Yannick ; Schreiber, Dominique ; Phillips, Andrew D. ; McGlinchey, Michael J.

DOI: 10.5517/cc12h1p9 ; Related DOI: 10.1016/j.tet.2015.06.005

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1819477: Experimental Crystal Structure Determination

Armstrong, Declan ; Kirk, Sarah M. ; Murphy, Cormac ; Guerriero, Antonella ; Peruzzini, Maurizio ; Gonsalvi, Luca ; Phillips, Andrew D.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1z29t5 ; Related DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b00227

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 50  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Phillips, Andrew D.
  2. Müller-Bunz, Helge
  3. O’Connor, Crystal
  4. Lattimore, Sam
  5. Hawkins, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...