skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

1H NMR assignments of the Ce2-TR1C complex at 298 K

Hutchinson, John A

DOI: 10.13018/BMR6686

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convex hull from initial skeletal model

Basu, Christopher ; Falkingham, Peter ; Hutchinson, John

DOI: 10.5061/DRYAD.83367/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.83367

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convex hull from 'minimum' sensitivity analysis model

Basu, Christopher ; Falkingham, Peter ; Hutchinson, John

DOI: 10.5061/DRYAD.83367/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.83367

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convex hull from 'maximum' sensitivity analysis model

Basu, Christopher ; Falkingham, Peter ; Hutchinson, John

DOI: 10.5061/DRYAD.83367/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.83367

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics Form

Izaddin A Aziz; Claire V Hutchinson; John Maltby

DOI: 10.7287/PEERJ.PREPRINTS.467V1/SUPP-2

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Datafile

Izaddin A Aziz; Claire V Hutchinson; John Maltby

DOI: 10.7287/PEERJ.PREPRINTS.467/SUPP-1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from: The extinct, giant giraffid Sivatherium giganteum: skeletal reconstruction and body mass estimation

Basu, Christopher ; Falkingham, Peter L. ; Hutchinson, John R.

DOI: 10.5061/DRYAD.83367 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.83367/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.83367/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.83367/3 ; Related DOI: 10.1098/RSBL.2015.0940 ; Related DOI: 10.1098/RSBL.2015.0940

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics Form

Izaddin A Aziz; Claire V Hutchinson; John Maltby

DOI: 10.7287/PEERJ.PREPRINTS.467/SUPP-2

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from: Inferring muscle functional roles of the ostrich pelvic limb during walking and running using computer optimization

Rankin, Jeffery W. ; Rubenson, Jonas ; Hutchinson, John R.

DOI: 10.5061/DRYAD.FH3H6 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FH3H6/1 ; Related DOI: 10.1098/RSIF.2016.0035 ; Related DOI: 10.1098/RSIF.2016.0035

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models and Motion Files Used to Generate Simulations

Rankin, Jeffery W. ; Rubenson, Jonas ; Hutchinson, John

DOI: 10.5061/DRYAD.FH3H6/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.FH3H6

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from: Pulmonary anatomy in the Nile crocodile and the evolution of unidirectional airflow in Archosauria.

Schachner, Emma R. ; Hutchinson, John R. ; Farmer, C. G.

DOI: 10.5061/DRYAD.H702R ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.H702R/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.H702R/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.H702R/2 ; Related DOI: 10.7717/PEERJ.60 ; Related DOI: 10.7717/PEERJ.60

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CT scan of Nile crocodile lungs (NNC5)

Schachner, Emma R. ; Hutchinson, John R. ; Farmer, C. G.

DOI: 10.5061/DRYAD.H702R/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.H702R

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Micro CT scan of Nile crocodile lung (NNC9)

Schachner, Emma R. ; Hutchinson, John R. ; Farmer, C. G.

DOI: 10.5061/DRYAD.H702R/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.H702R

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CT scan of Nile crocodile lungs (NNC6)

Schachner, Emma R. ; Hutchinson, John R. ; Farmer, C. G.

DOI: 10.5061/DRYAD.H702R/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.H702R

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Datafile

Izaddin A Aziz; Claire V Hutchinson; John Maltby

DOI: 10.7287/PEERJ.PREPRINTS.467V1/SUPP-1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from: Linking the evolution of body shape and locomotor biomechanics in bird-line archosaurs

Allen, Vivian ; Bates, Karl T. ; Li, Zhiheng ; Hutchinson, John R.

DOI: 10.5061/DRYAD.HH74N ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.HH74N/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.HH74N/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.HH74N/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.HH74N/4 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.HH74N/5 ; Related DOI: 10.1038/NATURE12059 ; Related DOI: 10.1038/NATURE12059

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass Segment objs

Allen, Vivian ; Allen, Vivian ; Bates, Karl T. ; Bates, Karl T. ; Li, Zhiheng ; Li, Zhiheng ; Hutchinson, John R. ; Hutchinson, John R.

DOI: 10.5061/DRYAD.HH74N/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.HH74N

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesquite Data

Allen, Vivian ; Bates, Karl T. ; Li, Zhiheng ; Hutchinson, John R.

DOI: 10.5061/DRYAD.HH74N/5 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.HH74N

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raw data

Felder, Alessandro ; Phillips, Carina ; Cornish, Hannah ; Cooke, Martyn ; Hutchinson, John ; Doube, Michael

DOI: 10.5061/DRYAD.637R1/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.637R1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoMEstimationInstructions

Allen, Vivian ; Bates, Karl T. ; Li, Zhiheng ; Hutchinson, John R.

DOI: 10.5061/DRYAD.HH74N/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.HH74N

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hutchinson, John R.
  2. Hutchinson, John
  3. Allen, Vivian
  4. Falkingham, Peter
  5. Bates, Karl T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...