skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining the Molecular Basis of Extreme Resistance to Ionizing Radiation

Cox, Michael

DOI: 10.25585/1488162

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular basis of extreme resistance to ionizing radiation in evolved populations of Escherichia coli

Cox, Michael

DOI: 10.25585/1488001

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

desert_bighorn_fastqs

Jahner, Joshua ; Matocq, Marjorie D. ; Malaney, Jason ; Cox, Michael ; Wolff, Peregrine ; Gritts, Mitchell ; Parchman, Thomas

DOI: 10.5061/DRYAD.25F502N/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.25F502N

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

gbs_protocol

Jahner, Joshua ; Matocq, Marjorie D. ; Malaney, Jason ; Cox, Michael ; Wolff, Peregrine ; Gritts, Mitchell ; Parchman, Thomas

DOI: 10.5061/DRYAD.25F502N/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.25F502N

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

desert_bighorn_gprobs

Jahner, Joshua ; Matocq, Marjorie D. ; Malaney, Jason ; Cox, Michael ; Wolff, Peregrine ; Gritts, Mitchell ; Parchman, Thomas

DOI: 10.5061/DRYAD.25F502N/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.25F502N

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proverbs

Conboy, Michael J. ; Cox, Bridie ; Cox, Michael; Conboy, Michael J.; Cox, Bridie; Cox, Michael; Ireland. Department of Arts, Culture, and the Gaeltacht; University College Dublin; National Folklore Foundation

DOI: 10.7925/DRS1.DUCHAS_4659039

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proverbs

Conboy, Michael J. ; Cox, Bridie ; Cox, Michael; Conboy, Michael J.; Cox, Bridie; Cox, Michael; Ireland. Department of Arts, Culture, and the Gaeltacht; University College Dublin; National Folklore Foundation

DOI: 10.7925/DRS1.DUCHAS_4659440

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

St. Stephen's

Clery, Arthur, 1879-1932 ; University College, Dublin ; Dawson, William, 1877-1934 ; Hackett, Felix Edward ; Darlington, Joseph, S. J. ; Bacon, Thomas F. ; Meenan, James Nahor ; Doyle, John P., fl. 1903 ; Cox, Michael F., 1852-1926 ; O'Farrelly, Alphonsus P.; Clery, Arthur, 1879-1932; University College, Dublin; Dawson, William, 1877-1934; Hackett, Felix Edward; Darlington, Joseph, S. J.; Bacon, Thomas F.; Meenan, James Nahor; Doyle, John P., fl. 1903; Cox, Michael F., 1852-1926; O'Farrelly, Alphonsus P.

DOI: 10.7925/DRS1.UCDLIB_48163 ; Related DOI: 10.7925/drs1.ucdlib_48154

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cox, Michael
  2. Matocq, Marjorie D.
  3. Wolff, Peregrine
  4. Gritts, Mitchell
  5. Malaney, Jason

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...