skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 85  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1455075: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Di-Ming ; Tian, Jia-Yue ; Liu, Chun-Sen

DOI: 10.5517/cc1kv3xf ; Related DOI: 10.1016/j.inoche.2016.03.023

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1573466: Experimental Crystal Structure Determination

Sun, Meng-Yao ; Chen, Di-Ming ; Li-Gao, Cong

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1pt9zs ; Related DOI: 10.1007/s10876-018-1372-8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1573465: Experimental Crystal Structure Determination

Sun, Meng-Yao ; Chen, Di-Ming ; Li-Gao, Cong

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1pt9yr ; Related DOI: 10.1007/s10876-018-1372-8

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1588433: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Di ; Chai, Wen-Xiang ; Song, Li

DOI: 10.5517/CCDC.CSD.CC1Q9WSP ; Related DOI: 10.1007/s11243-018-0237-1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1588421: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Di ; Chai, Wen-Xiang ; Song, Li

DOI: 10.5517/CCDC.CSD.CC1Q9WD9 ; Related DOI: 10.1007/s11243-018-0237-1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1588420: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Di ; Chai, Wen-Xiang ; Song, Li

DOI: 10.5517/CCDC.CSD.CC1Q9WC8 ; Related DOI: 10.1007/s11243-018-0237-1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 953552: Experimental Crystal Structure Determination

Li, Xuejian ; Chen, Di ; Gu, Haorui ; Lin, Xufeng

DOI: 10.5517/cc1107r1 ; Related DOI: 10.1039/C4CC02295E

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1471308: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Di-Ming ; Tian, Jia-Yue ; Liu, Chun-Sen

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1ld0kk ; Related DOI: 10.1002/zaac.201600114

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1052339: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Di-Ming ; Ma, Jian-Gong ; Cheng, Peng

DOI: 10.5517/cc14b1fy ; Related DOI: 10.1039/C5DT00994D

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1052340: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Di-Ming ; Ma, Jian-Gong ; Cheng, Peng

DOI: 10.5517/cc14b1gz ; Related DOI: 10.1039/C5DT00994D

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1052341: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Di-Ming ; Ma, Jian-Gong ; Cheng, Peng

DOI: 10.5517/cc14b1h0 ; Related DOI: 10.1039/C5DT00994D

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1507919: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Di-Ming ; Tian, Jia-Yue ; Liu, Chun-Sen

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1mm3kx ; Related DOI: 10.1021/acs.inorgchem.6b01419

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dataset for: Effects of swell on transport and dispersion of oil plumes within the ocean mixed layer

Bicheng Chen, Di Yang, Marcelo Chamecki, and Charles Meneveau

DOI: 10.7266/N76M34T1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENDLESS: An Extended Nonperiodic Domain Large-Eddy Simulation Approach for Scalar Plumes

Bicheng Chen, Di Yang, Marcelo Chamecki, and Charles Meneveau

DOI: 10.7266/N7ST7MTP

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1500288: Experimental Crystal Structure Determination

Sun, Meng-Yao ; Chen, Di-Ming ; Zhang, Huan

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1mc5dk ; Related DOI: 10.1016/j.inoche.2016.10.011

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1588432: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Di ; Chai, Wen-Xiang ; Song, Li

DOI: 10.5517/CCDC.CSD.CC1Q9WRN ; Related DOI: 10.1007/s11243-018-0237-1

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1468128: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Di-Ming ; Tian, Jia-Yue ; Liu, Chun-Sen ; Du, Miao

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1l8pzj ; Related DOI: 10.1039/C6CE00709K

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1457191: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Di-Ming ; Tian, Jia-Yue ; Liu, Chun-Sen ; Du, Miao

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1kxb5z ; Related DOI: 10.1039/C6CC02359B

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1457192: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Di-Ming ; Tian, Jia-Yue ; Liu, Chun-Sen ; Du, Miao

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1kxb60 ; Related DOI: 10.1039/C6TA10785K ; Related DOI: 10.1039/C6CC02359B

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1034262: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Di-Ming ; Zhang, Xiao-Ping ; Shi, Wei ; Cheng, Peng

DOI: 10.5517/cc13q79c ; Related DOI: 10.1021/acs.inorgchem.5b00561

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 85  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (5)
 2. 2008đến2009  (6)
 3. 2010đến2013  (6)
 4. 2014đến2016  (46)
 5. Sau 2016  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Space Group  (81)
 2. Cell Parameters  (81)
 3. Experimental 3d Coordinates  (81)
 4. Crystal System  (81)
 5. Crystal Structure  (81)
 6. Crystallography  (81)
 7. Catena-(Tetrakis(Mu3-4-(4h-1,2,4-Triazol-4-Yl)Benzoato-N,N',O,O')-Tetrakis(Mu3-4-(4h-1,2,4-Triazol-4-Yl)Benzoato-N,N',O)-Bis(Mu3-Hydroxo)-Hexa-Copper Dinitrate)  (2)
 8. Catena-[(Mu-5-(4h-1,2,4-Triazol-4-Yl)Isophthalato)-Zinc Unknown Solvate]  (2)
 9. Catena-[Bis(Mu3-4,4'-Oxydibenzoato)-(Mu2-4,4'-Oxydibenzoato)-Bis(N,N-Dimethylacetamide)-Diaqua-Di-Terbium]  (1)
 10. Catena-[Bis(Mu-2,3-Dihydrothieno[3,4-B][1,4]Dioxine-5,7-Dicarboxylato)-Bis(Mu-Hydroxo)-Penta-Aqua-Tri-Copper Hydrate]  (1)
 11. Methyl N-((5-Fluoro-2,4-Dioxo-3,4-Dihydropyrimidin-1(2h)-Yl)Acetyl)Alaninate N,N-Dimethylformamide Solvate  (1)
 12. Catena-(Tetrakis(Mu3-4-(4h-1,2,4-Triazol-4-Yl)Benzoato-N,N',O)-(Mu3-Hydroxo)-Tri-Copper Nitrate)  (1)
 13. Catena-[Hexakis(Mu-Formato)-Bis(Mu-Hydroxo)-Octakis(Mu-4-(4h-1,2,4-Triazol-4-Yl)Benzoato)-Bis(4-(4h-1,2,4-Triazol-4-Yl)Benzoato)-Nona-Cobalt(Ii) Unknown Solvate]  (1)
 14. Catena-[Bis(Mu-4,4'-(4,4'-Bipyridine-2,6-Diyl)Dibenzoato)-(Mu-4,4'-Bipyridine)-Bis(Ethanol)-Di-Zinc Unknown Solvate]  (1)
 15. Catena-[(Mu4-4,4'-Oxydibenzoato)-(Mu2-Hydrogen 4,4'-Oxydibenzoato)-Diaqua-Europium N,N-Dimethylformamide Solvate]  (1)
 16. ((Biphenyl-2-Yl)(Diphenyl)Phosphine)-(2,2'-Bipyridine)-Iodo-Copper(I)  (1)
 17. 4,5,8,12-Tetraacetoxy-2,6,10,10-Tetramethyl-11-Oxatricyclo[7.2.1.01,6]Dodecan-7-Yl Benzoate  (1)
 18. Catena-[Bis(Mu-4-(6-(4-Carboxylatophenyl)-4,4'-Bipyridin-2-Yl)Benzoato)-Bis(Mu-3-Amino-1,2,4-Triazolyl)-Tri-Zinc N,N-Dimethylacetamide Solvate]  (1)
 19. (2-Methyl-4-Vinyltetrahydrofuran-3-Yl)(2-Naphthyl)Methyl 2-Chloro-5-Nitrobenzoate  (1)
 20. 5-Benzoyl-3-Butyl-4-Methyl-6-Phenyl-4,5,6,6a-Tetrahydropentalen-2(1h)-One  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen, Di-Ming
 2. Cheng, Peng
 3. Chen, Di
 4. Liu, Chun-Sen
 5. Tian, Jia-Yue

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...