skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library Publishing Services: Survey Data on User Studies Practices

Tracy, Daniel G.; Tracy, Daniel G.

DOI: 10.13012/B2IDB-1968634_V1 ; Related DOI: 10.5860/crl.78.2.16583

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

OATS_201311 Cultural Probes

Dunlop, Mark ; Komninos, Andreas ; Nicol, Emma; Dunlop, Mark

DOI: 10.15129/0f431ab5-00e9-4a41-9e7c-ab451426bf3d

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

OATS_201601 Injected Errors Study 2

Dunlop, Mark ; Komninos, Andreas ; Nicol, Emma; Dunlop, Mark

DOI: 10.15129/c0f640ef-6d33-416c-9721-45ad028473fb

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nicol, Emma
  2. Komninos, Andreas
  3. Dunlop, Mark
  4. Tracy, Daniel G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...