skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sozioökonomische Daten auf Rasterebene (Welle 5). Kinder; Socio-economic data on grid level (Wave 5). Children

RWI ; microm Micromarketing-Systeme und Consult GmbH; Budde, Rüdiger; Eilers, Lea; microm Micromarketing-Systeme und Consult GmbH; RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

DOI: 10.7807/microm:kinder:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:kinder:V4 ; Related DOI: 10.7807/microm:hstruktur:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:pkwseg:suf:v5:1 ; Related DOI: 10.7807/microm:kaufkraft:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:pkwmarken:suf:v5:1 ; Related DOI: 10.7807/microm:auslaender:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:haustyp:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:alq:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:einwohner:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:einwGeAl:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:ethno:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:zahlindex:v5 ; Related DOI: 10.1007/s13147-015-0356-5 ; Related DOI: 10.4419/86788734

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sozioökonomische Daten auf Rasterebene (Welle 5). Haushaltsstruktur; Socio-economic data on grid level (Wave 5). Unemployment rate

RWI ; microm Micromarketing-Systeme und Consult GmbH; Budde, Rüdiger; Eilers, Lea; microm Micromarketing-Systeme und Consult GmbH; RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

DOI: 10.7807/microm:hstruktur:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:hstruktur:V4 ; Related DOI: 10.7807/microm:kinder:suf:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:pkwseg:suf:v5:1 ; Related DOI: 10.7807/microm:kaufkraft:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:pkwmarken:suf:v5:1 ; Related DOI: 10.7807/microm:auslaender:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:alq:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:einwohner:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:einwGeAl:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:ethno:v5 ; Related DOI: 10.7807/microm:zahlindex:v5 ; Related DOI: 10.1007/s13147-015-0356-5 ; Related DOI: 10.4419/86788734

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...