skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 977150: Experimental Crystal Structure Determination

Cai, Xiao-Chuan ; Snider, Barry B.

DOI: 10.5517/cc11sszl ; Related DOI: 10.1021/jo402178r

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 982482: Experimental Crystal Structure Determination

Lv, Leiyang ; Snider, Barry B. ; Li, Zhiping

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc11zbzb ; Related DOI: 10.1021/acs.joc.7b00693

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1033656: Experimental Crystal Structure Determination

Barykina-Tassa, Olga V. ; Snider, Barry B.

DOI: 10.5517/cc13plr4 ; Related DOI: 10.1016/j.tetlet.2014.12.071

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1537427: Experimental Crystal Structure Determination

Lv, Leiyang ; Snider, Barry B. ; Li, Zhiping

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1nltfh ; Related DOI: 10.1021/acs.joc.7b00693

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 816903: Experimental Crystal Structure Determination

Hu, Yinqiao ; Fu, Xiaolan ; Barry, B.-D. ; Bi, Xihe ; Dong, Dewen

DOI: 10.5517/ccwf1q1 ; Related DOI: 10.1039/c1cc15881c

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 888981: Experimental Crystal Structure Determination

Fang, Zhongxue ; Yuan, Haiyan ; Liu, Ying ; Tong, Zixun ; Li, Huiqin ; Yang, Jin ; Barry, B.-D. ; Liu, Jianquan ; Liao, Peiqiu ; Zhang, Jingping ; Liu, Qun ; Bi, Xihe

DOI: 10.5517/ccyv1tm ; Related DOI: 10.1039/c2cc33857b

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 888982: Experimental Crystal Structure Determination

Fang, Zhongxue ; Yuan, Haiyan ; Liu, Ying ; Tong, Zixun ; Li, Huiqin ; Yang, Jin ; Barry, B.-D. ; Liu, Jianquan ; Liao, Peiqiu ; Zhang, Jingping ; Liu, Qun ; Bi, Xihe

DOI: 10.5517/ccyv1vn ; Related DOI: 10.1039/c2cc33857b

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 888980: Experimental Crystal Structure Determination

Fang, Zhongxue ; Yuan, Haiyan ; Liu, Ying ; Tong, Zixun ; Li, Huiqin ; Yang, Jin ; Barry, B.-D. ; Liu, Jianquan ; Liao, Peiqiu ; Zhang, Jingping ; Liu, Qun ; Bi, Xihe

DOI: 10.5517/ccyv1sl ; Related DOI: 10.1039/c2cc33857b

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1562414: Experimental Crystal Structure Determination

Fitch, Richard W. ; Snider, Barry B. ; Zhou, Quan ; Foxman, Bruce M. ; Pandya, Anshul A. ; Yakel, Jerrel L. ; Olson, Thao T. ; Al-Muhtasib, Nour ; Xiao, Yingxian ; Welch, Kevin D. ; Panter, Kip E.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1pftgd ; Related DOI: 10.1021/acs.jnatprod.8b00062

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 668082: Experimental Crystal Structure Determination

Richardson, Amie M. ; Chen, Chun-Hsing ; Snider, Barry B.

DOI: 10.5517/ccqf61c ; Related DOI: 10.1021/jo701512w

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 226453: Experimental Crystal Structure Determination

Chin, R.M. ; Baird, B. ; Jarosh, M. ; Rassman, S. ; Barry, B. ; Jones, W.D.

DOI: 10.5517/cc7lmyc ; Related DOI: 10.1021/om034111t

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Table 5) Chemical composition of the clay-size fraction from ODP Hole 128-799A

Sturz, Anne Aleda ; Hanan, Barry B ; Emanuele, Guy

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Table 6) Chemical composition of bulk sediments from ODP Hole 128-798B

Sturz, Anne Aleda ; Hanan, Barry B ; Emanuele, Guy

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemistry of sediments and interstitial waters of ODP Sites 128-798 and128-799

Sturz, Anne Aleda ; Hanan, Barry B ; Emanuele, Guy

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Table 1) Chemical composition of interstitial waters from ODP Site 128-798

Sturz, Anne Aleda ; Hanan, Barry B ; Emanuele, Guy

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Table 2) Chemical composition of interstitial waters from ODP Site 128-799

Sturz, Anne Aleda ; Hanan, Barry B ; Emanuele, Guy

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Table 3) Stable isotope ratios of interstitial waters from ODP Site 128-799

Sturz, Anne Aleda ; Hanan, Barry B ; Emanuele, Guy

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Table 4) Chemical composition of bulk sediments from ODP Site 128-799

Sturz, Anne Aleda ; Hanan, Barry B ; Emanuele, Guy

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Table 6) Chemical composition of bulk sediments from ODP Hole 128-798B

Sturz, Anne Aleda ; Hanan, Barry B ; Emanuele, Guy

DOI: 10.1594/PANGAEA.777291 ; Related DOI: 10.1594/PANGAEA.777292 ; Related DOI: 10.2973/odp.proc.sr.127128-1.161.1992

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Table 5) Chemical composition of the clay-size fraction from ODP Hole 128-799A

Sturz, Anne Aleda ; Hanan, Barry B ; Emanuele, Guy

DOI: 10.1594/PANGAEA.777290 ; Related DOI: 10.1594/PANGAEA.777292 ; Related DOI: 10.2973/odp.proc.sr.127128-1.161.1992

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (13)
 2. 2004đến2007  (1)
 3. 2008đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (5)
 5. Sau 2013  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Emanuele, Guy
 2. Sturz, Anne Aleda
 3. Hanan, Barry B
 4. Snider, Barry B.
 5. Barry, B.-D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...