skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maps of chemical segregation, recovery, recrystallisation and phase transformation in a TRIP-assisted dual phase steel

Ennis, Bernard

DOI: 10.17632/bmwtjn7v5d.1

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-Ray Spectrum Of A Warped Disk Model

Buchner, Johannes

DOI: 10.5281/zenodo.823728 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.823729 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1193541 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1193939

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-Ray Spectrum Of A Warped Disk Model

Buchner, Johannes

DOI: 10.5281/zenodo.823729 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.823728

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray spectrum of Torus Wedges

Buchner, Johannes

DOI: 10.5281/ZENODO.2224650 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.2224651

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unified Clumpy Agn Torus Model And X-Ray Spectrum

Buchner, Johannes

DOI: 10.5281/zenodo.1169181 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.602282

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-Ray Spectrum Of A Warped Disk Model

Buchner, Johannes

DOI: 10.5281/zenodo.1193939 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.823728

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unified Clumpy Agn Torus Model And X-Ray Spectrum

Buchner, Johannes

DOI: 10.5281/zenodo.854745 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.602282

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unified Clumpy Agn Torus Model And X-Ray Spectrum

Buchner, Johannes

DOI: 10.5281/zenodo.602282 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.582674 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.854745

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unified Clumpy Agn Torus Model And X-Ray Spectrum

Buchner, Johannes

DOI: 10.5281/zenodo.582674 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.602282

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray spectrum of Torus Wedges

Buchner, Johannes

DOI: 10.5281/ZENODO.2224651 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.2224650

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray spectrum for CAT3D-WIND clumpy model

Buchner, Johannes

DOI: 10.5281/ZENODO.2211262 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.2211263

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray spectrum for CAT3D-WIND clumpy model

Buchner, Johannes

DOI: 10.5281/ZENODO.2211263 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.2211262

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-Ray Spectrum Of A Warped Disk Model

Buchner, Johannes

DOI: 10.5281/zenodo.1193541 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.823728

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data for: Significantly enhanced thermal conductivity in polyvinyl alcohol composites enabled by dopamine modified graphene nanoplatelets

Wu, Kun

DOI: 10.17632/WXPJTVV6KT.1 ; Related DOI: 10.17632/wxpjtvv6kt

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data for: Significantly enhanced thermal conductivity in polyvinyl alcohol composites enabled by dopamine modified graphene nanoplatelets

Wu, Kun

DOI: 10.17632/WXPJTVV6KT ; Related DOI: 10.17632/wxpjtvv6kt.1

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Heterogeneity and Shape on Optical Properties of Urban Dust Based on 3-Dimensional Modeling of Individual Particles

Joseph Conny ; Diana Ortiz-Montalvo

DOI: 10.18434/M33X0V

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data for: Photoelectrocatalytic oxidation of methanol over RuO2-MnO2-Co3O4 supported porous anatase under visible light irradiation

Basirun, Wan

DOI: 10.17632/P9D9DY6SGX.1 ; Related DOI: 10.17632/p9d9dy6sgx

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data for: Photoelectrocatalytic oxidation of methanol over RuO2-MnO2-Co3O4 supported porous anatase under visible light irradiation

Basirun, Wan

DOI: 10.17632/P9D9DY6SGX ; Related DOI: 10.17632/p9d9dy6sgx.1

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of Iron Meteorite Microstructure by EBSD and High-Speed AFM

Moore, Stacy

DOI: 10.17632/hfcpk27gx8.1

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

เสถียรภาพของชั้นตะกอนและการเกิดแผ่นดินถล่มใต้ทะเลบริเวณขอบไหล่ทวีปในทะเลอันดามัน

อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา; สุรัตตา บุญสมบูรณ์สกุล; เผชิญโชค จินตเศรณี; Krastel, Sebastian; Weinrebe, Wilhelm; Winkelmann, Daiel; Bruckmann, Warner; Hensen, Christian

DOI: 10.14457/BUU.res.2013.1

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. Thai  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

 1. PANGAEA  (1)
 2. Research Data Australia  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Buchner, Johannes
 2. Basirun, Wan
 3. Wu, Kun
 4. Joseph Conny
 5. Ennis, Bernard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...