skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.260  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from: Immigration of susceptible hosts triggers the evolution of alternative parasite defence strategies

Chabas, Hélène ; Stineke, van Houte ; Nina, Molin Hoyland-Kroghsbo ; Angus, Buckling ; Edze, Westra R.

DOI: 10.5061/DRYAD.K7CR5 ; ISSN: 0962-8452 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.K7CR5/1 ; Related DOI: 10.1098/RSPB.2016.0721 ; Related DOI: 10.1098/RSPB.2016.0721

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, 1958

Miller [Photographer]

DOI: 10.25549/examiner-m13917

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

immigration_SurvExp.csv

Fernandez-Vazquez, Pablo (Carlos III - Juan March Institute)

DOI: 10.7910/DVN/1HNIFT/J39KQJ

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

immigration_stacked.rds

Coppock, Alexander ; Leeper, Thomas ; Mullinix, Kevin; Coppock, Alexander

DOI: 10.7910/DVN/4WNGEJ/5EKJCY ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/4WNGEJ

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Data

Jerzak, Connor (Harvard University); King, Gary (Harvard University); Strezhnev, Anton (Harvard University)

DOI: 10.7910/DVN/0ZTTIL

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

immigration_mturk.dta

Malhotra, Neil (Stanford University)

DOI: 10.7910/DVN/LDRTZI/MF62EW

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

immigration_ssi.dta

Malhotra, Neil (Stanford University)

DOI: 10.7910/DVN/LDRTZI/L7XHDV

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration_Figure.do

Bonilla, Tabitha (Northwestern University); Mo, Cecilia Hyunjung (University of California, Berkeley)

DOI: 10.7910/DVN/YTZZIT/QO1VIG

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

BISSE Immigration Time simulations

Oliver, Paul M. ; Hugall, Andrew F.

DOI: 10.5061/DRYAD.674F7/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.674F7

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration JR data.xlsx

Robert Thomas

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3793140.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3793140

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration JR data.xlsx

Robert Thomas

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3793140

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

post-immigration-ame-margins.do

Arzheimer, Kai; Arzheimer, Kai

DOI: 10.7910/DVN/P3HJGS/MRSZDT ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/P3HJGS

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Department, 1951

Unknown

DOI: 10.25549/examiner-m7165

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Hearing Signage

Czunyi, Leilla; Czunyi, Leilla

DOI: 10.5683/SP/YATEFD

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration hearing, 1958

Paegel [Photographer]

DOI: 10.25549/examiner-m14891

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration office, 1954

Mack, Lou [Photographer]

DOI: 10.25549/examiner-m20939

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dataverse_Israel_Immigration_ESS.R

Superti, Chiara (Harvard)

DOI: 10.7910/DVN/CB3EKB/VE7EXI

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

election__immigration_tweets.tab

Faris, Robert (Berkman Klein Center, Harvard University); Roberts, Hal (Berkman Klein Center, Harvard University); Etling, Bruce (Berkman Klein Center, Harvard University); Bourassa, Nikki (Berkman Klein Center, Harvard University); Zuckerman, Ethan (Center for Civic Media, MIT); Benkler, Yochai (Berkman Klein Center, Harvard University)

DOI: 10.7910/DVN/0YDIBD/PUTEQB

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

immigration_threads_coded.csv

Bailo, Francesco (The Univeristy of Sydney)

DOI: 10.7910/DVN/DSHYUJ/XBV0WB

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

regional_immigration_data.tab

Abbondanza, Gabriele (The Univeristy of Sydney); Bailo, Francesco (The University of Sydney)

DOI: 10.7910/DVN/YM7IWP/W2P2IM

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.260  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.257)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (33)
 2. 1987đến1994  (99)
 3. 1995đến2002  (94)
 4. 2003đến2011  (196)
 5. Sau 2011  (814)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (701)
 2. German  (84)
 3. Italian  (13)
 4. Swedish  (12)
 5. Danish  (11)
 6. French  (1)
 7. Slovak  (1)
 8. Spanish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...