skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access to digitized knowledge: education, consolidation, maintenance.(Essay)

Hosek, Jennifer Ruth

Women in German Yearbook, Annual, 2008, Vol.24, p.142(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-7446

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kubra Gumusay's blog ein fremdwoerterbuch: re-presenting the "Silent Muslima" in the public sphere.(Essay)

Winkler, Claudia

Women in German Yearbook, Vol.29, p.1(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-7446

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kubra Gumusay's blog ein fremdwoerterbuch: re-presenting the "Silent Muslima" in the public sphere.(Essay)

Winkler, Claudia

Women in German Yearbook, Annual, 2013, Vol.29, p.1(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-7446

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Winkler, Claudia
  2. Hosek, Jennifer Ruth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...