skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 210  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ATPESC: Software Productivity 02: Typical Workflows, Definitions, and Examples

Jared O'Neal

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6970502.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6970502

Toàn văn sẵn có

2
Shrinkwrap License
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shrinkwrap License

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

3
Hardware Key
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardware Key

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

4
Deployment
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deployment

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

5
Page Frame
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Page Frame

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

6
Junkware
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Junkware

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

7
Craplet
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Craplet

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering Fundamentals

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Measurement and Analysis of Software Engineering Risk Based on Information Entropy

Yang ; Liao ; Jiang ; Liu, Ming, Hongzhi, Rong, Junhui

Proceedings of International Conference on Soft Computing Techniques and Engineering Application : ICSCTEA 2013, September 25-27, 2013, Kunming, China

ISBN: 978-81-322-1695-7

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering Practices

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stages of Software Engineering Application

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

12
License
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

License

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

13
General Case Model
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Case Model

Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders

ISBN: 9781441916976

Toàn văn sẵn có

14
Steganography
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Steganography

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

15
Module
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Module

Encyclopedia of Cancer

ISBN: 9783642164828

Toàn văn sẵn có

16
Crunch Mode
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crunch Mode

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Software Engineering

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OSD: A Source Level Bug Localization Technique Incorporating Control Flow and State Information in Object Oriented Program

Ray, Partha Pratim

Arxiv ID: 1108.4094

Toàn văn sẵn có

19
Value-Adding Intermediary
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value-Adding Intermediary

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

20
Bare Metal
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bare Metal

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 210  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1998  (5)
  2. 1998đến2002  (32)
  3. 2003đến2006  (40)
  4. 2007đến2011  (40)
  5. Sau 2011  (90)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...