skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stress Tolerance in Plants: A Proteomics Approach

Rout ; Senapati, Gyana, Sunil Ranjan Kumar

Molecular Stress Physiology of Plants

ISBN: 978-81-322-0807-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

proteomics.(Definition)

The New Dictionary of Cultural Literacy, 3rd ed., Annual, 2002

ISBN: 978-0-618-22647-4

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomics

Encyclopedia of Public Health

ISBN: 978-1-4020-5614-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Information Processes at the Proteomics Level

Dai ; Chen, Shaojun, Sixue

Springer Handbook of Bio-/Neuroinformatics

ISBN: 978-3-642-30574-0

Toàn văn sẵn có

5
Protein Array
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Array

Encyclopedia of Psychopharmacology

ISBN: 9783540686989

Toàn văn sẵn có

6
Protein Microarray
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Microarray

Encyclopedia of Cancer

ISBN: 9783642164828

Toàn văn sẵn có

7
N- Or C-Terminal Processing
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

N- Or C-Terminal Processing

Encyclopedia of Cancer

ISBN: 9783642164828

Toàn văn sẵn có

8
Cathepsins
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cathepsins

Encyclopedia of Cancer

ISBN: 9783642164828

Toàn văn sẵn có

9
Proteomic Techniques
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomic Techniques

Encyclopedia of Cancer

ISBN: 9783642164828

Toàn văn sẵn có

10
Oncopeptidomics
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oncopeptidomics

Encyclopedia of Cancer

ISBN: 9783642164828

Toàn văn sẵn có

11
Proteinchip
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteinchip

Encyclopedia of Cancer

ISBN: 9783642164828

Toàn văn sẵn có

12
Tg2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tg2

Encyclopedia of Cancer

ISBN: 9783642164828

Toàn văn sẵn có

13
Protein Microarray
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Microarray

Encyclopedia of Psychopharmacology

ISBN: 9783540686989

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteome

Encyclopedia of Cancer

ISBN: 978-3-540-47648-1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomics and the Study of the Nervous System

Coorssen, Jens R.

Encyclopedia of Neuroscience

ISBN: 978-3-540-29678-2

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Over-Fitting

Encyclopedia of Cancer

ISBN: 978-3-540-47648-1

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomic Techniques

Encyclopedia of Cancer

ISBN: 978-3-540-47648-1

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nucleoporin

Chan ; Zhou ; Bai ; Chen, Sai-Juan, Guang-Biao, Xue-Tao, Zhu

Encyclopedia of Cancer

ISBN: 978-3-540-47648-1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomics

Joo ; Speicher, Won-A, David W.

Encyclopedia of Cancer

ISBN: 978-3-540-47648-1

Toàn văn sẵn có

20
Alpha1-Antitrypsin (Aat)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alpha1-Antitrypsin (Aat)

Cambridge Dictionary of Human Biology and Evolution

ISBN: 9780521662505

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (10)
 2. 2004đến2007  (4)
 3. 2008đến2009  (7)
 4. 2010đến2013  (10)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhou
 2. Chen, Sai-Juan, Guang-Biao, Xue-Tao, Zhu
 3. Chan
 4. Coorssen, Jens R.
 5. Speicher, Won-A, David W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...