skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

United Nations Industrial Development Organization

The Columbia Encyclopedia, 6th ed., Edition 7, 2002, p.148

Toàn văn không sẵn có

2
Boserup, Ester (1910–99)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boserup, Ester (1910–99)

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

ISBN: 9780080970868

Toàn văn không sẵn có

3
Transfer Of Technology
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transfer Of Technology

Encyclopedia of Management Theory

ISBN: 9781412997829

Toàn văn không sẵn có

4
Africa Industrialization Day
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Africa Industrialization Day

Holidays, Festivals, and Celebrations of the World Dictionary

ISBN: 9780780813625

Toàn văn không sẵn có

5
List Of Abbreviations
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

List Of Abbreviations

The Ashgate Research Companion to the Globalization of Health

ISBN: 9781409409243

Toàn văn không sẵn có

6
Subcontracting
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subcontracting

The SAGE Encyclopedia of Economics and Society

ISBN: 9781452226439

Toàn văn không sẵn có

7
Global Environment Facility (Gef)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Environment Facility (Gef)

Encyclopedia of Global Warming and Climate Change

ISBN: 9781412992619

Toàn văn không sẵn có

8
Value Chains
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value Chains

Blackwell Encyclopedias in Social Sciences: The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization

ISBN: 9781405188241

Toàn văn không sẵn có

9
Miandad, Javed
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miandad, Javed

The Hutchinson Unabridged Encyclopedia with Atlas and Weather Guide

ISBN: 9781785398704

Toàn văn không sẵn có

10
Radio Frequency Identification History And Development
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radio Frequency Identification History And Development

Ubiquitous and Pervasive Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 9781605669601

Toàn văn không sẵn có

11
Green Growth
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green Growth

Encyclopedia of Quality and the Service Economy

ISBN: 9781452256726

Toàn văn không sẵn có

12
Unga (United Nations General Assembly)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unga (United Nations General Assembly)

The Politics of Development: A Survey

ISBN: 9781857435009

Toàn văn không sẵn có

13
Inter-Organization Programme For Sound Management Of Chemicals
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inter-Organization Programme For Sound Management Of Chemicals

Encyclopedia of Toxicology

ISBN: 9780123864543

Toàn văn không sẵn có

14
Abbreviations
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abbreviations

CIA World Factbook

ISBN: 9781780348636

Toàn văn không sẵn có

15
Contents
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents

Political Handbook of the World 2010

ISBN: 9781604267365

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Witte, Count Sergei Yulyevich (1849-1915).(Narrative biography)

Lester Eckman

Encyclopedia of World Biography, Edition 1, 1998

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stalin, Joseph (1879-1953).(Narrative biography)

Alfred G. Meyer

Encyclopedia of World Biography, Edition 1, 1998

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Niebuhr, Reinhold (1892-1971).(Narrative biography)

James Findlay

Encyclopedia of World Biography, Edition 1, 1998

Toàn văn không sẵn có

19
Unido
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unido

The American Heritage Abbreviations Dictionary

ISBN: 9780618857470

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment and Development Agency (IDA Ireland)

Gallen, Finn

Encyclopedia of Irish History and Culture

ISBN: 978-0-02-865989-3

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (9)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gallen, Finn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...